• หน้าแรก
 • ทัวร์ต่างประเทศ
 • ทัวร์ในประเทศ
 • แพ็คเกจทัวร์
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • จองโรงแรม
 • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
17 มกราคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน3คืน อาลีซาน สุริยันจันทรา บินEVA AIR เดินทางเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 62 ราคาเริ่ม 19,900 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCTB5218
ราคา : 19,900.00 บาท

ทัวร์ไต้หวัน 5วัน3คืน อาลีซาน สุริยันจันทรา บิน EVA AIR
เดินทางเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 62 ราคาเริ่ม 19,900 บาท

ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยัน จันทรา
สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัด เหวินหวู่
ชมอุทยานแห่งชาติ อาลีซาน และนั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ชมอุทยานธรณี เย๋หลิ่วโขดหินรูปเศียรพระราชินี และ ชมหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น
เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช็อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง และ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว (พิเศษแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน)
พิเศษอาหาร SEA FOOD บุปเฟ่ต์ชาบูชาบู และ เสี่ยวหลงเปา
 

ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยัน จันทรา
สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัด เหวินหวู่
ชมอุทยานแห่งชาติ อาลีซาน และนั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ชมอุทยานธรณี เย๋หลิ่วโขดหินรูปเศียรพระราชินี และ ชมหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น
เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช็อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง และ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว (พิเศษแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน)
พิเศษอาหาร SEA FOOD บุปเฟ่ต์ชาบูชาบู และ เสี่ยวหลงเปา

 
 

วันแรก                   สนามบินสุวรรณภูมิ                                                           ä(-/-/-)
 
23.00 น.      พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออก ชั้น 4 เคาท์เตอร์สายการบิน EVA AIR (BR)โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

วันที่สอง       สนามบินสุวรรณภูมิ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ●ผูหลี่ ● วัดจงไถซานซื่อ ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ●วัดพระถังซำจั๋ง ●วัดเหวินหวู่                                         ä(เช้า/กลางวัน/เย็น)
 
02.15 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบิน EVA AIR (BR)เที่ยวบินที่ BR206 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
06.50น.       เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่เมือง ผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
เช้า              บริการอาหารเช้า ด้วย SET BAKERY & MILK TEA
จากนั้น         นำท่านชม วัดจงไถซานซื่อ หรือที่ชาวไทยรู้จักกันในนาม วัดหมื่นล้าน ด้วยทุนการสร้างวัดมากกว่าหมื่นล้านบาท ผู้ออกแบบคนเดียวกันกับตึก TAIPEI 101 ถือเป็นวัดนิกายมหายานที่ใหญ่และทันสมัยวัดหนึ่งของโลก ทางเข้ามีสระบัวและสะพานทองแดงต่ออายุ ภายในอาคารหลักของวัดประดิษฐานพระพุทธรูปตัวแทนพระพุทธองค์ เป็นองค์พระประธาน เบื้องซ้ายมีพระโมกคัลลานะ เบื้องขวามีพระสารีบุตร ห้องโถงซ้ายมือมีปรมาจารย์ตั๊กม้อ เบื้องขวามีองค์เทพเจ้ากวนอู โถงกลางของวัดมีท้าวจตุโลกบาลหรือองค์ สีเที่ยนไต้อ้วง ทั้ง 4 ขนาดองค์สูงกว่า 10 เมตร เทพเจ้าซึ่งมีหน้าที่ดูแลพระพุทธองค์ยืนอารักขาทั้ง 4 ทิศของห้องโถงภายในวัดห้ามใช้เสียง จึงทำให้เป็นวัดที่บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่การทำสมาธิ
 
 เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมืองเมนูปลาประธานาธิบดี
จากนั้น         นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKEแหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำทำให้มีขนาดกว้างขวาง และมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 750 เมตร ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีและน้ำในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื่องมาจากได้รับการดูแลเรื่องความสะอาดและมลพิศอย่างเคร่งครัด
 
จากนั้น         นำท่านสักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง ตั้งอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ชื่อของพระในสมัยราชวงศ์ถังที่เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอัฐิของท่านทางการประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้เก็บดูแลรักษาไว้ และได้แบ่งมอบให้กับประเทศไต้หวัน ปัจจุบันอัฐิของท่านได้เก็บรักษาไว้ที่นี่
จากนั้น         นำท่านสักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู วัดแห่งนี้เป็นวัดใหม่ที่ทางการญี่ปุ่นสร้างขึ้นหลังจากทำการสร้างเขื่อนทำให้วัดเก่า 2 วัด จมอยู่ไต้เขื่อน การออกแบบของวัดเหวินหวู่โครงสร้างคล้ายกับพระราชวังกู้กง ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื้อสัตย์ และคุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี้ ชาวไต้หวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพื่อเป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู
จากนั้น          นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเจียอี้
ค่ำ               บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร สเต๊กจานร้อน และ สลัดบาร์บุปเฟ่ต์
ที่พัก            LOOK ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (เมืองเจียอี้)
 
 
วันที่สาม       อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ●ร้านใบชา●ไถจง ●ไนท์มาร์เก็ต ä(เช้า/กลางวัน/เย็น)
 
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้น         เดินทางเดินทางขึ้นเขาอุทยานอาลีซานอุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในเกาะไต้หวัน นำท่านเดินชมอุทยาน ตามเส้นทางธรรมชาติโอบล้อมไปด้วยป่าสนอายุหลายร้อยปี ไปจนถึงอายุ 2,500 ปีและชมสวนซากุระและดอกกุหลาบพันปี จากนั้นนำท่านสักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน จากนั้น นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ผ่านเส้นทางป่าสน ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศของอุทยานที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชมต้นไม้และดอกไม้ตามฤดูกาล
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง
จากนั้น         นำท่านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จากการดื่มชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซื้อชาอู่หลงที่ขึ้นชื่อของไต้หวันไปเป็นของฝากและดื่มทานเอง
จากนั้น         นำท่านเดินทางกลับเมืองไถจง นำท่านเดินช็อปปิ้งไถจงไนท์มาเก็ตถนนคนเดินของเมืองไถจง ส่วนใหญ่จำหน่ายอาหารต่างๆ ทั้งมื้อหลัง และอาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มันทอด อาหารปิ้งย่าง ฯลฯ
ค่ำ               บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร ชาบูชาบูบุปเฟ่ต์
 
ที่พัก            IN HOUSE TAICHUNG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (เมืองไถจง)

วันที่สี่           ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ●ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89)
                  ● พิพิธภัณฑ์กู้กง ● ซีเหมินติง ● เมืองซินเป่ย     ä(เช้า/กลางวัน/-)
 
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้น         นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านแวะชมร้านขนมพายสับปะรดร้านนี้เป็นร้านซึ่งได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไต้หวัน และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินค้าแนะนำได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไส้เกาลัด หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่าย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ
จากนั้น         นำท่านแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium ซึ่งทำเป็นเครื่องประดับทั้งสร้อยคอและสร้อยข้อมือซึ่งมีการฝังแร่ Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟื้นตัวหลังเจ็บป่วยให้สั้นลงและภายในศูนย์แห่งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจาก ปะการังสีแดง อัญมณีล้ำค่าจากใต้ทะเลของใต้หวัน ทั้งจี้ประดับ แหวน ต่างๆ ทั้งยังมีปะการังแดงเป็นต้น ซึ่งเป็นของประดับบ้านชาวไต้หวันซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงบารมีในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
จากนั้น         นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กงพิพิธภัณฑ์อันดับ 1 ใน 4 ของโลกพิพิธภัณฑ์แห่ง
นี้เป็นสถานที่รวบรวมศิลปวัตถุของจีนโบราณ และสมบัติล้ำค่า ซึ่งบางชิ้นมีอายุย้อนหลังไปถึง 5 พันปี
จากพระราชวงศ์จีนทุกราชวงศ์ ภายในพิพิธภัณฑ์รวบรวมไว้ได้ถึงกว่า 620,000 ชิ้น ซึ่งสมบัติล่ำค่า
เหล่านี้ท่านประธานาธิบดีได้นำมาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่โดยขนลงเรือมาพร้อมกับชาวจีนที่
อพยบมาตั้งรกรากยังประเทศไต้หวัน โดยโบราณวัตถุเหล่านี้มีมากจนต้องผลัดเปลี่ยนให้ชมทุก ๆ 3 เดือน แต่วัตถุโบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสียง เช่นหยกผักกาดขาว หยกสีน้ำตาลเหมือนหมูสามชั้น หม้อโบราณ งาช้างแกะสลักเป็นตะกร้อซ้อนกัน 21 ชั้น จะมีให้ชมตลอดปี
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา
บ่าย             นำท่านถ่ายรูปชม ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น89)ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป และเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผู้นำการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ตึก ไทเป 101 มีจำนวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็น ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารชั้นนำเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตึกยังมีลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก โดยกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด(Guinness Book World Records) ที่ความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที ใช้ขึ้นจากชั้น 5 ไปยัง ชั้น 88 โดยใช้เวลาเพียง 37 วินาที เพื่อไปชมวิว ณ ชั้น 89
 
ค่ำ               นำท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง(อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย)หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็น
ย่านช็อปปิ้งของวัยรุ่นและวัยทำงานของไต้หวัน ยังเป็นแหล่งช็อปปิ้งของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ในย่านนี้เป็น
ถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว น้ำเงิน โดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุหมายเลย
และทำสีไว้อย่างเป็นระเบียบ ร้านค้าแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ได้แก่ ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ่งรวมสินค้ารุ่นหายากและราคาถูกมากๆ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ที่พัก            LOFTSEASIDE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
                   ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าและกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด ด้วยการแช่น้ำแร่ แบบส่วนตัวในห้องพัก

วันที่ห้า         ไทเป ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค●สนามบินเถาหยวน ● กรุงเทพฯ
                  ä(เช้า/กลางวัน/-)
 
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้น         นำท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของประเทศไต้หวันลักษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก โดดเด่นด้วยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ที่ หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจ้าหญิง หินรูปมังกร และฟอสซิลของสัตว์ทะเลดึกดำบรรพ์ ท่านจะได้ชมวิวของทะเลแปซิฟิคน้ำทะเลสีครามสวยงามแปลกตา
 
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทะเลสไตล์จีน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น Jiufen Old Street หมู่บ้านโบราณบนไหล่เขาซึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่งขุดทองชื่อดังของไต้หวัน เมื่อกาลเวลาผ่านไปเหลือเพียงบ้านเรือนแบบเก่าเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน ชมร้านรวงต่างๆทั้งร้านน้ำชา ร้านขายขนม และ ของที่ระลึก ชมวิวทิวทัศน์ของบ้านโบราณซึ่งประดับด้วยโคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปด้วยร้านค้า และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
 
จากนั้น         นำท่านชม อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์รำลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ  ของใช้สำคัญ รถ และ จำลองห้องทำงานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึ่งภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครั้งเสด็จเยือนประเทศไต้หวันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี้คือ การชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปั้นสำริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ่งจะเปลี่ยนเวรทุกๆชั่วโมง
18.00 น.                นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
21.10 น.                เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR205 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
00.05+1 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

.............................................................................................................................
 
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
ตาราง วันเดินทาง ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราอุทยานอาลีซาน
อุทยานเย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR(BR)  ECO CLASS
 
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว  
09 ม.ค.62 13 ม.ค.62 25+1 20,900 20,900 19,900 5,000  
16 ม.ค.62 20 ม.ค.62 25+1 19,900 19,900 18,900 5,000  
30 ม.ค.62 03 ก.พ.62 25+1 19,900 19,900 18,900 5,000  
06 ก.พ.62 10 ก.พ.62 25+1 20,900 20,900 19,900 5,000  
13 ก.พ.62 17 ก.พ.62 25+1 19,900 19,900 18,900 5,000  
27 ก.พ.62 03 มี.ค.62 25+1 19,900 19,900 18,900 5,000  
  06 มี.ค.62 10 มี.ค.62 25+1 19,900 19,900 18,900 5,000
  13 มี.ค.62 17 มี.ค.62 25+1 19,900 19,900 18,900 5,000
                             
 
อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่สามารถระบุที่นั่งได้ โดยทางสายการบินจะเป็นผู้กำหนด
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน(ห้องพักแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือต้องการพักเดี่ยวท่านสามารถชำระค่าบริการเพิ่มเติมได้โดยทำการจองและชำระเงินก่อนการเดินทางเท่านั้น
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30กก./ท่าน และ ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 7 กก./1ใบ
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้รับการยกเว้นการทำวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถใน อัตรา 1,000 NTD/ทริป/ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
 
**ขณะนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับการยกเว้นการทำวีซ่าหากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้าออกปกติ ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,700 บาท(ไม่รวมค่าบริการ) **
 
 •  

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 7วัน5คืน บินTG เดินทางสงกรานต์ เมษายน 62 ราคาเพียง 79,900 บาท
ราคา : 79,900.00 บาท
ทัวร์อียิปต์ แกรนด์ 8วัน5คืน บินMS เดินทาง มกราคม-เมษายน 62 ราคาเริ่ม 57,999 บาท
ราคา : 57,999.00 บาท
ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน Beauty Art บินTG เดินทาง มีนาคม - มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 19,999 บาท
ราคา : 19,999.00 บาท
ทัวร์เกาหลี Wonderful Tulip เกาะนามิ-เอเวอร์แลนด์-ซูวอน-โซล 6วัน3คืน บินXJ เดินทางเมษายน-พฤษภาคม 62 ราคาเริ่ม 14,888 บาท
ราคา : 14,888.00 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ โตเกียว ฟูจิ โอชิโนะ ฮัคไค ออนเซ็น เริ่มต้น 29,999 บาท สายการบิน Scoot Airlines FCJS1702
ราคา : 29,999.00 บาท
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 5วัน3คืน บินJet Airways เดินทางมกราคม-มีนาคม 62 ราคาเริ่ม 16,999 บาท
ราคา : 16,999.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน Hot Spring No1 5วัน3คืน บินXW เดินทางธันวาคม61-กุมภาพันธ์62 ราคาเริ่ม 13,888 บาท
ราคา : 13,888.00 บาท
ทัวร์บาหลี 4วัน3คืน พัก4ดาว บินFD เดินทางเดือนพฤศจิกายน61-มกราคม62 ราคาเริ่ม 16,900 บาท
ราคา : 16,900.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน T-DED MIRACLE IN TAIWAN 5D4N BY BR เดินทาง มกราคม - เมษายน 62 ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
ราคา : 19,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY