• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
18 เมษายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30         
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM IN KOREA 5วัน3คืน บินTW เดินทางมีนาคม-เมษายน 62 ราคาเริ่ม 14,900 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCKW6211
ราคา : 14,900.00 บาท

ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM IN KOREA 5วัน3คืน บินTW เดินทางมีนาคม-เมษายน 62 ราคาเริ่ม 14,900 บาท
 
เดินทาง : มีนาคม-เมษายน 2562
  โปรแกรมทัวร์ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - - - -
2 สนามบินอินชอน-ONE MOUNT SNOW PARK-THE GARDEN OF MORNING CALM - ซูวอน
3 ไร่สตอเบอรี่-สวนป่ากรุงโซล-COSMETIC CENTER-พระราชวังเคียงบ็อค-หมู่บ้านบุกชอนฮันอก-แวะถ่ายรูปหน้าบ้านซังโกแจ-ตลาดฮงแด - โซล
4 ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง-โรงงานสาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก-โซลทาวเวอร์(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์)-DUTY FREE- ตลาดเมียงดง - โซล
5 ศูนย์สมุนไพรตับฮ็อกเกนามู-สวนวอลมิโด-สวนสนุกวอลมิ(ไม่รวมค่าเครื่องเล่น)-ซุปเปอร์ละลายเงินวอน-สนามบินอินชอน-สนามบินสุวรรณภูมิ - -
 
สายการบิน  T’WAY (TW)
  ไฟล์ทบิน เส้นทาง เวลาบิน
ไฟล์ทขาไป TW102 BKK-ICN 01.25-08.35
ไฟล์ทขากลับ TW101 ICN-BKK 20.05-00.10
ทางสายการบินอนุญาติให้โหลดสัมภาระได้คนละ 20 กิโลกรัม และสามารถถือขึ้นเครื่องได้ 10 กิโลกรัม
 
หมายเหตุ      : หากท่านต้องการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ หรือบัตรโดยสารประเภทอื่นๆเพื่อเดินทางมายังกรุงเทพฯ
                 และกลับจังหวัดที่เป็นจุดหมายปลายทางของท่าน กรุณาตรวจสอบเวลาบินของโปรแกรมทัวร์นี้ที่เจ้าหน้าที่
                 บริษัททัวร์ก่อนทำการจองตั๋วต่างๆ หากเกิดกรณีผิดพลาดจากสายการบิน เช่น ความล่าช้าของเที่ยวบิน การ
                 ยกเลิกเที่ยวบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากสายการบินพิจารณา
                 สถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย
                 เป็นต้น เหตุผลต่างๆที่อยู่เหนือความควบคุมของบริษัท ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย
                 ต่างๆได้ในทุกกรณี

 
วันแรก     สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น.   คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ L สายการ
               บิน
T’WAY (TW) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
 

 
วันที่สอง   สนามบินอินชอน - ONE MOUNT SNOW PARK - THE GARDEN OF MORNING
               CALM
01.20 น.   เหิรฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบิน T’WAY เที่ยวบินที่ TW102 (บินประมาณ 5-5.30 ชั่วโมง)
หมายเหตุ
: บนเครื่องไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง รวมทั้งไม่มีหมอนกับผ้าห่มให้บริการ  
08.35 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นที่เร็วกว่าไทย
               2 ช.ม. เพื่อความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับเวลาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น
) หลังผ่านพิธีตรวจ
               คนเข้าเมืองและศุลกากร

                
               จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ONE MOUNT SNOW PARK  เป็นสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ภายในแบ่งพื้นที่
               เป็นหลายส่วนพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS&GOLF, CLUB, WATER
               PARK, SHOPPING MALL, ROOF GARDEN, SNOW PARK
เป็นต้น นอกจากนี้ยังหนึ่งในสถานที่
               ถ่ายทำเรื่อง FULL HOUSE (THAI) และมิวสิควีดีโอเพลง GENTLEMAN ของ PSY เจ้าของเพลง
              
GANGNAM STYLE ที่โด่งดังไปทั่วโลก รวมทั้งยังเป็นที่ถ่ายรายการยอดฮิต RUNNING MAN ให้
               ทุกท่านสนุกสนานกับสกีโดมซึ่งเป็นการจำลองลานสกีในร่มอันกว้างใหญ่ไม่ต่างไปจากลานสกีที่
               นักท่องเที่ยวจะสัมผัสได้ในช่วงฤดูหนาว โดยท่านสามารถสนุกสนานกับการเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ด

               ได้ตามความถนัด (กรุณาเตรียมอุปกรณ์กันหนาวไปด้วยค่ะ) หากลูกค้าไม่ได้เตรียมอุปรณ์ไป สามารถ
               เช่าอุปกรณ์ต่างๆได้โดยมีค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบเอง ดังนี้
                   SKATE          ประมาณ        5,000 WON
                   JACKET        ประมาณ        5,000 WON
                   SHOES         ประมาณ        2,000 WON
                   BLANKET      ประมาณ        2,000 WON
                   GLOVE         ประมาณ        1,000 WON
 
               เครดิตรูป : http://en.onemount.co.kr/
เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) เมนูโอซัมบลูโกกิ หรือหมูและปลาหมึกผัดน้ำคลุกคลิกเนื้อหมูและปลาหมึกย่างบาร์บีคิวหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลีคนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยการนำบาร์บีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพร้อมน้ำซุปปรุงรส
                  
               จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ THE GARDEN OF MORNING CALM สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองกาพยอง
               จังหวัดคยองกีโดเป็นสวนของเอกชนขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้นานาพันธุ์มากกว่า
               5,000 ชนิดและเป็นสวนที่เก่าแก่ที่สุดของเกาหลี เปิดให้เข้าชมตลอดทั้งปีแต่ละช่วงฤดูทจะมีการจัด
               เทศกาลดอกไม้ชนิดต่างๆเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ภายในสวนมีธีมดอกไม้กว่า
20 ธีมและมีร้านอาหาร
               ร้านเครื่องดื่มให้บริการ
(หมายเหตุ : LIGHTING FESTIVAL ช่วงจัดแสดงไฟช่วงเดือน ธันวาคม -
               มีนาคมของทุกปี ให้ท่านได้ชมเทศกาลโคมไฟประดับประดาทั้งสวนใหสว่างสไวตระการตา
)
              
               เครดิตรายละเอียดทางเว็บไซต์ http://morningcalm.co.kr/_ENG/html/seasons.php
เย็น          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) เมนูชาบู ชาบู เป็นอาหารเกาหลีแบบดั่งเดิมที่มีมาช้านาน เมนูหม้อไฟร้อนๆของเกาหลีโดยการนำผักหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ โอเด้ง เบคอนหมู อุด้งหรือ
เส้นบุกรวมกันไว้ในหม้อที่มีน้ำซุปร้อนๆแล้วต้มจนเดือด ทานพร้อมกับข้าวสวยหรือทานเป็นอุด้งก็ได้

              
ค่ำ           นำท่านเข้าที่พัก CENTRAL PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
โรงแรมจะคอนเฟิร์มก่อนเดินทางประมาณ 2-5 วัน ซึ่งทางบริษัทฯจะขอแจ้งในใบนัดหมายการเดินทาง
 
วันที่สาม   ไร่สตอเบอรี่ - สวนป่ากรุงโซล - COSMETIC CENTER - พระราชวังเคียงบ็อค – หมู่บ้านบุก
               ชอนฮันอก - แวะถ่ายรูปหน้าบ้านซังโกแจ - ตลาดฮงแด
เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
นำท่านได้ชิม สตรอเบอร์รี่ ลูกใหญ่แสนหวานของเกาหลีที่ไร่สตรอเบอร์รี่ ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาผลสตรอเบอร์รี่ ท่านยังสามารถซื้อกลับไปฝากคนทางบ้านได้ด้วย
หมายเหตุ
: สามารถไปไร่สตอเบอรี่ได้ประมาณ ตั้งแต่เดือน ธ.ค.-เม.ย. ส่วนขนาดของผลสตอเบอรี่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ  ทั้งนี้บริษัทไม่สามารถกำหนดขนาดของผลสตอเบอรี่ได้
              
เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) เมนูไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบำรุงสุขภาพต้นตำรับชาววังโดยการนำไก่ที่มีอายุ 45 วัน นำเครื่องในออกแล้วในเครื่องยาจีน เช่น โสม, พุทราจีน, ข้าวเหนียว ใส่ลงในตัวไก่แล้วนำไปตุ๋นจนเดือดสุดๆแล้วเสิร์ฟในหม้อดินพร้อมทั้งเส้นขนมจีน                                          
              
               จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนป่ากรุงโซล (SEOUL FOREST) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ถึงขนาดที่เรียกว่าป่ากลางเมืองเลยทีเดียว เปิดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2005 ที่แต่เดิมเป็นป่าหลวงที่ให้ราชวงศ์กษัตริย์ใช้ล่าสัตว์ และเป็นพื้นที่สำหรับการตรวจสอบทหาร ต่อมาถูกดัดแปลงให้กลายเป็นสนามกอล์ฟ สนามแข่งม้า และสวนกีฬาในที่สุด มีพื้นที่ขนาดยักษ์ถึง 1.16 ล้านตารางเมตรซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของกรุงโซล มีไฮไลท์เรื่องการเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีและจุดชมดอกพอทกวกหรือซากุระเกาหลีที่สวยงามของกรุงโซล ภายในประกอบด้วยสวนสาธารณะ 5 สวน ได้แก่
               1. สวนศิลปะวัฒนธรรม CULTURAL ART PARK (220,000 ตารางเมตร)
                   ตั้งอยู่ใจกลางสวนป่ากรุงโซล ประกอบด้วย จตุรัสป่ากรุงโซล, สนามตุกซอม, สวนดอกไม้,
                   ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว, ลานสเก็ต, เวทีกลางแจ้ง, เลานจ์อาหารริมน้ำ, สนามเด็กเล่นในป่า และ
                   พื้นที่สำหรับเล่นน้ำ
               2. สวนนิเวศวิทยา ECOLOGICAL FOREST (165,000 ตารางเมตร)
                   เป็นป่านิเวศวิทยาล้อมรอบด้วยแม่น้ำฮันกัง ซึ่งได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นพื้นที่สีเขียว
                   เชื่อมต่อกับกระแสน้ำจุงนัง(JUNG NANG STREAM) มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ เช่น
                   กวางเขากำมะหยี่, กวางมูส, ชิปส์มั้งก์, เป็ดแมนดาริน, เป็ดแมลลาร์ด, เป็ดเทาพันธุ์อินเดีย และ
                   นกอีโก้ง(จะงอยปากสีแดงเหลือง)
               3. สวนศึกษาธรรมชาติ NATURE EXPERIENCING STUDY FIELD (85,000 ตารางเมตร)
                   เดิมเป็นที่ตั้งของอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย ปัจจุบันกลายเป็นบ้านสวนพฤกษศาสตร์ สวนแมลง สวน
                   ดอกไม้ป่า และแนวป่าไม้ป้องกันโดยรอบ
               4. พื้นที่นิเวศวิทยาชุ่มน้ำ WETLANDS ECOLOGICAL FIELD (70,000 ตารางเมตร)
                   เป็นที่ตั้งของอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติท้องถิ่น, สำนักงานการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ, สนามเด็กเล่น,
                   ห้องเรียนธรรมชาติกลางแจ้ง, หอดูนก, สวนดอกไม้ในพื้นที่ชุ่มน้ำ และสวนพฤษศาสตร์ท้องถิ่น
               5. สวนริมแม่น้ำฮันกัง HANGANG RIVER WATERSIDE PARK (33,000 ตารางเมตร)
                   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสวน ติดแม่น้ำฮันกังและกระแสน้ำจุงนัง เป็นพื้นที่สำหรับ
                   พักผ่อน
               เครดิตรูป : http://english.visitkorea.or.kr // @naver // http://seoulcafe2013.blogspot.com
               จากนั้นนำท่านสู่ COSMETIC CENTER ที่นี่เป็นศูนย์รวมของเวชสำอางของเกาหลี อาทิเช่น
               ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่ที
               ชื่อเสียงในเกาหลีอิสระท่านได้เลือกซื้อได้ นำท่านชม พระราชวังเคียงบ็อค เป็นพระราชวังไม้
               โบราณเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 หรือในอดีตกว่า 600 ปีก่อน โดย
               ใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็นทั้งที่ประทับและที่ว่าการของพระเจ้าแทจอน
               ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า
200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามา
               บุกยึดครอง
ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มี
               การก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม ทั้งนี้ภายในวังยังมีพระตำหนัก
               เคียวฮเวรู เป็นอาคารสองชั้น ตัวพระตำหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระน้ำที่เต็มไปด้วยฝูง
               หงส์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ สำหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน


               นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมของขุนนางชั้นสูงในสมัยโชซอน ปัจจุบัน
               ได้ถูกอนุรักษ์ให้คงบ้านเรือนแบบเกาหลีโบราณที่มีประวัติยาวนานที่เรียกว่า ฮันอก (HANOK) ตั้งอยู่
               ระหว่างพระราชวังเคียงบกกุง, พระราชวังชางด๊อกกุง และอารามหลวงจองเมียว คำว่า บุกชอน
               (BUKCHON) มีความหมายว่า หมู่บ้านทางตอนเหนือ ตามตำแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้านที่อยู่ทางทิศเหนือ
               ของคลองชองเกชอนและชงโน หมู่บ้านมีลักษณะเป็นตรอกซอกซอยอันเป็นที่ตั้งของบ้านแบบดั้งเดิม
               กว่าร้อยหลัง และเป็นที่เก็บรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้ เพื่อเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์ และ
               เป็นมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอนที่มีอายุกว่า 600 ปี ซึ่งในปัจจุบันนี้บ้านฮันอกหลาย
               หลังในหมู่บ้านถูกดัดแปลงให้เป็นศูนย์วัฒนธรรม เกสต์เฮ้าส์ ร้านอาหาร และโรงน้ำชา เปิดให้บริการ
               แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพื่อสัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม แวะถ่ายรูปหน้าบ้านซังโก
               แจ เป็นบ้านฮันอกเกาหลีที่ใช้ในการถ่ายทำซีรีย์เรื่อง PERSONAL TASTE ในเรื่องนั้นจะเป็นบ้านที่
               นางเอกอาศัยอยู่ หลังซีรีส์เรื่องนี้ออกอากาศไป บ้านหลังนี้ก็กลายเป็นโลเคชั่นสุดประใจแฟนซีรีย์ ที่
               ต้องแวะมาเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก  โดยสามารถถ่ายได้เฉพาะบริเวณด้านหน้าของบ้านเท่านั้นไม่อนุ-
               ญาตให้เข้าไปภายในบ้าน          เครดิตรูป : httpahmintotravel.webly.com // s-media-cache-ak0.pinimg.com
               จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดฮงแด เป็นตลาดที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก ที่มีชื่อเสียงมาก
               ของเกาหลีบรรยากาศจึงสดใสเต็มไปด้วยหนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนนที่สามารถ
               เดินช้อปปิ้งในร้านเสื้อสวยสุดอาร์ตแบบราคานักศึกษา และอัพเดตสตรีท สไตล์ จากแฟชั่นนิสต้าตัว
               จริงส่วนกลางคืนเป็นแหล่งปาร์ตี้ที่ชิคสุดในโซล

               *** อิสระรับประทานอาหารเย็นเพื่อให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งที่ตลาดฮงแด ***
ค่ำ           นำท่าน SEOUL GALLAXY HOTEL หรือเทียบเท่า
โรงแรมจะคอนเฟิร์มก่อนเดินทางประมาณ 2-5 วัน ซึ่งทางบริษัทฯจะขอแจ้งในใบนัดหมายการเดินทาง
วันที่สี่       ศูนย์โสม - สมุนไพรสนเข็มแดง - โรงงานสาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก -   โซลทาวเวอร์(ไม่
               รวมค่าขึ้นลิฟต์)
- D
UTY FREE - ตลาดเมียงดง
เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล (GINSENG) เป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายชั้นดีที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ราชาแห่งสมุนไพร” เพราะเพียงปลายรากเล็กๆ แต่กลับมากด้วยคุณประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงสมอง บำรุงเลือด เพิ่มพลัง เพิ่มสมรรถภาพทางเพศสำหรับผู้ชาย ฯลฯ ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสม
ประโยชน์ของโสม ดังนี้
                   1.โสมช่วยลดการปวดประจำเดือน
                   2.ช่วยลดอาการผมร่วง ป้องกันภาวะผมบางและหัวล้าน
                   3.ช่วยบำรุงผิว ลดการเกิดริ้วรอยก่อนวัย
                   4.ช่วยลดปัญหารอบดวงตา
                   5.ยับยั้งเซลล์มะเร็งรังไข่, มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งปอด
                   6.ช่วยรักษาและป้องกัน โรคเบาหวาน
                   7.ช่วยในการลดน้ำหนัก
                   8.ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย
                   9.ลดอาการความดันโลหิตสูงและต่ำ
                   10.
ลดความเครียด แก้ปัญหาอาการนอนไม่หลับ
                   11.ช่วยบำรุงสมองและระบบความจำ
                   12.ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน ลดอาการภูมิแพ้ต่างๆ
                   ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่ากลับไปบำรุงร่างกายหรือ
                   ฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้น
นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง (RED PINE) ผลิต
                   จากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมา
                   ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดง ภูมิประ
-
                   เทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70% โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้
1 แคปซูล
                   ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัมมาสกัดเอาน้ำมันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ำมันสน
                   ใบสนเข็มแดงเกาหลีเป็นต้นไม้ที่มีความพิเศษมาก เพราะมีค่าสารอาหารสูง ได้แก่ คลอโรฟิลล์
                   ธาตุเหล็ก เบต้าแคโรทีน โปรตีน วิตามิน
A และรูติน และน้ำมันสนมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ลด
                   อัตราความเสี่ยงในการก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ชะลอความแก่ชรา และป้องกันโรคแทรกซ้อนในกระ-
                   แสเลือด
นี้ ยังสามารถช่วยล้างสารพิษภายในเลือด ลดระดับไขมันในเส้นเลือด ช่วยฟื้นฟูเซลล์ใน
                   ร่างกาย
และสามารถเอาไปทาแก้ปวดเมื่อยได้อีกด้วย
              
เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) เมนูบาบีคิวปิ้งย่าง
               นำท่านเข้าชม โรงงานสาหร่าย ของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลี ผลิตสาหร่ายใหม่ สด ทุกวันมีหลาก
               หลายรสชาติให้ท่านได้เลือกซื้อไปเป็นของฝาก จากนั้นนำท่าน
เรียนรู้วิธีการทำ คิมบับ (ข้าวห่อสา-
               หร่าย)
อาหารง่ายๆๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าวจะเป็นแท่ง
               ยาวๆ แล้วเค้าก็จะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำ จิ้มกะโชยุญี่ปุ่นหรือวาซาบิก็ได้ ตามร้านอาหารก็จะมีทำเป็น
               พิเศษ คือมีผัดซอสมาให้จิ้มราดด้วย
พิเศษ!!! ฟรีใส่ชุดประจำชาติเกาหลีฮันบก มีหลากหลายชุดให้
               ท่านได้เลือกใส่พร้อมเก็บภาพประทับใจ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะยออิโด
(YEOIDO) เป็นเกาะ
               เล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในกรุงโซล ริมเเม่งน้ำฮัน ในเดือนเมษายนที่นี่จะเป็นที่จัดชมเทศกาลซากุระ โดยบริเวณ
               รอบถนนแห่งนี้จะปลูกต้นซากุระเรียงรายเป็นแถวยาว นิยมเรียกที่นี่ว่า “อุโมงค์ซากุระ” โดยมีการ
               พัฒนาเกาะเเห่งนี้ให้เป็นเกาะสมัยใหม่ที่มีสำนักงานเเละที่พักอยู่หลายเเห่ง โดยมีการจัดการสถานที่
               เป็นอย่างดีจนเป็นเกาะที่สวยงามเงียบสงบเเละทันสมัย

              
(หมายเหตุ : บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์โปรแกรมชมซากุระจะเดินทางไปชมเฉพาะช่วงเดือนเมษายนซึ่ง
               เป็นช่วงการบานของซากุระเท่านั้น ทั้งนี้การบานของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ละปี ทาง
               บริษัทฯไม่สามารถกำหนดการบานของดอกซากุระได้)

 
               เครดิตรูป : http://english.visitkorea.or.kr
               นำท่านเดินทางสู่ โซลทาวเวอร์ หรือนัมซานทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์) ซึ่ง
               ตั้งอยู่เนินเขานัมซานซึ่งเป็น
1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลกที่ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ
               เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง
, สวนสัตว์เล็กๆ
, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอันชุงกุน
               นอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลีแนวน่ารักๆเรื่อง กับดักหัวใจยัยแม่มด
              
อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก
              
               จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง DUTY FREE ที่นี่มีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500
               ชนิด อาทิเช่น น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ แว่นตา ฯลฯ ให้ท่านอิสระ
               เลือกซื้ออย่างเต็มที่
นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี ท่านสามารถเลือกสินค้า
               เทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ
               ทั้งแบรนด์เนม เช่น
EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะเครื่อง
               สำอาง เช่น
ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE
               อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิ้มลองอาหารขึ้นชื่อได้ที่ตลาดแห่งนี้
               *** อิสระรับประทานอาหารเย็นเพื่อให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งที่ตลาดเมียงดง ***

ค่ำ           นำท่าน SEOUL GALLAXY HOTEL หรือเทียบเท่า
โรงแรมจะคอนเฟิร์มก่อนเดินทางประมาณ 2-5 วัน ซึ่งทางบริษัทฯจะขอแจ้งในใบนัดหมายการเดินทาง
 
วันที่ห้า     ศูนย์สมุนไพรตับฮ็อกเกนามู - สวนวอลมิโด - สวนสนุกโวลมิ(ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) - ซุปเปอร์
               ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน
- สนามบินสุวรรณภูมิ
 เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)
               นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรตับฮ็อกเก็ตนามู เป็นสมุนไพรที่ช่วยบำรุงรักษาโรคตับรวมทั้งป้องกัน
               การเกิดความผิดปกติของตับ ช่วยเรื่องการย่อยอาหาร การขับถ่าย และยังสามารถล้างพิษจากแอลกอ
-
               ฮอล์
ฮ็อกเก็ตนามูปลูกในที่อากาศหนาวเย็น บริสุทธิ์ ระดับ 800 เมตรเหนือน้ำทะเล และใช้เวลาปลูก
               นานถึง 10 ปี ถึงได้ผลผลิตครั้งแรก และ
3-5 ปีถึงได้ผลผลิตอีกครั้ง ซึ่งทุกส่วนของฮ็อกเก็ตนามู ไม่ว่า
               จะเป็น กิ่ง ก้าน ใบ มีสรรพคุณเป็นสมุนไพรทั้งหมด แต่ส่วนที่ดีที่สุด คือเมล็ดแก่ ซึ่งมีการบันทึกใน
               ตำราแพทย์โบราณของคุณหมอโฮจุน ว่าช่วยถอนพิษสุราได้อย่างดี สามารถแก้อาการเมาเหล้า และยัง
               ช่วยบำรุงตับอีกด้วย ซึ่งในแต่ละวันมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคตับ เช่น การนอนหลับพักผ่อน
               ไม่เพียงพอ เพราะตับเรามีเวลาในการทำงานคือช่วงห้าทุ่มถึงตีหนึ่ง ซึ่งถ้าเราไม่นอนหลับเวลานี้ ก็ทำ
               ให้ตับเราเสื่อมลง และยังมีความเครียดจากการทำงาน การดื่มเหล้าสุรา การไม่ออกกำลังกาย รวมไป
               ถึงการกินยาปฏิชีวนะเป็นประจำ

              
              
จากนั้นนำท่านเดินทางชม สวนวอลมิโด (WOLMI TRADITIONAL PARK) เป็นสวนแบบดั้งเดิม
               ของเกาหลีตั้งอยู่บนเกาะวอลมิโดล้อมรอบด้วยทะเลและภูเขา ก่อตั้งขึ้นในปี 2001 หลังการย้ายฐานทัพ
               ทหารก็ปรับเปลี่ยนให้เป็นสวนสาธารณะแทน ซึ่งตั้งอยู่ที่นั่นเป็นเวลา
50 ปี สวนแห่งนี้ถูกออกแบบ
               และตกแต่งโดยตระหนักถึงการอนุรักษ์และรักษาความงามตามธรรมชาติของสภาพแวดล้อม เพื่อเป็น
               พื้นที่ทางนิเวศวิทยาและประวัติศาสตร์ที่สามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งอนุรักษ์อาคารเก่าแก่ภายในสวน
               แห่งนี้เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเกาหลี ศาลาริมน้ำ สวนดอกไม้ บ่อน้ำ สนามเด็กเล่น เป็นต้น ภายใน
               สวนแห่งนี้ประกอบไปด้วยสวนหย่อมแบบดั้งเดิมในหลากหลายแบบ ได้แก่
 
                   YANGJINDANG               : เป็นตัวแทนของสวนในบ้านย่านบุกชอน อันเป็นที่อยู่อาศัย
                                                                     ของครอบครัวชนชั้นสูง

                   SOSWAEWON                           : เป็นลักษณะสวนหลักดั้งเดิมในเกาหลี 
                   BUYONGJI และ ERYEONJI       : เป็นบ่อน้ำที่ถูกจำลองรูปแบบมาจาก HUWON ในพระราชวัง
                                                                     ชางด็อกกุง
               นอกจากนี้ภายในสวนสาธารณะยังมี หอสังเกตการณ์วอลมิ (WOLMI OBSERVATORY) ที่เปิดให้
               บริการแก่สาธารณชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อการชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของสนามบินนานาชาติอิน
               ชอนและท่าเรืออินชอนอีกด้วย
              
               เครดิตรูป : http://english.visitkorea.or.kr    
เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) เมนูจาจังเมียน (หมี่ดำ) เป็นบะหมี่แห้งที่ตัวเส้นทำมา
               จากแป้งสาลีกับไข่ มีชื่อเรียกเส้นนี้ว่า เส้นโซเมียน แล้วนำมาคลุกกับซอยชุนเจียง(ซอสที่ทำมาจากถั่ว
               ดำหมัก เนื้อซอสจะข้นๆ) ถือเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก ซึ่งในละคร
               ซีรีย์จะพบเห็นเมนูอยู่บ่อยๆ และยังเป็นที่นิยมโดยเฉพาะในวัน BLACK DAY 14 เมษายนของทุกปี
               จะเป็นวันที่คนโสดไม่มีคู่ หรือคนที่อกหักมักนิยมมาทาน ซึ่งจะตรงกับวัน VALENTINE DAY 14
               กุมภาพันธ์ของทุกปี และตรงข้ามกับวัน WHITE DAY 14 มีนาคมของทุกปี เพราะสีของจาจังเมียน
               เป็นสีดำตรงข้ามกับสีแดงของความรัก
                 
               จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกวอลมิโด (WOLMI THEME PARK) (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) เป็น
               สวนสนุกที่เป็นที่นิยมตั้งอยู่บนตั้งอยู่บนเกาะวอลมิโด (WOLMIDO ISLAND)แต่เดิมเป็นสวนสนุกที่
               เปิดบริการในปี
1992 ที่ชื่อว่า “MY LAN” และได้รับการออกแบบใหม่และเปิดบริการในปี 2009 โดย
               เป็นสวนสนุกบนพื้นที่กว่า 13,223 ตารางเมตร ภายใต้ชื่อใหม่คือ “WOLMI THEME PARK”  ซึ่งมี
               เครื่องเล่นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันที่เหมาะสำหรับครอบครัวทุกเพศทุกวัย เช่น
HIGH
               SHOOT SHOOT, TAGADA DISCO, เรือไวกิ้ง
, ชิงช้าสวรรค์, สนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ภายในอาคาร
               รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมทางน้ำและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ นอกจากนี้สวนสนุก
               ยังเป็นสถานยอดนิยมในการถ่ายทำของหลายรายการวาไรตี้ทีวี ได้แก่ WE GOT MARRIED, TWO
               DAYS AND ONE NIGHT, RUNNING MAN ฯลฯ

               เครดิตรูป : http://english.visitkorea.or.kr // http://www.my-land.co.kr
               จากนั้นแวะช้อปปิ้ง ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ
               โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย น้ำจิ้มปรุง
               รสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
               ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสนามบินอินชอน
20.25 น.   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน T’WAY  เที่ยวบินที่ TW101
00.10 น.   ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ……..
ììììììììììììììì
                                                                      
ไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถ ท่านละ 50,000 วอน (1,750บาท) / เด็กเก็บทิปเท่าผู้ใหญ่
ส่วนทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจ
ขออนุญาติเก็บทิปที่สนามบินสุวรรณภูมิ
 
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
เด็ก อายุ 2-12 ปี เด็ก INF
(0-2ปี)
พักเดี่ยว จอยแลนด์
ผู้ใหญ่ 1 + เด็ก 1 มีเตียงเสริม ไม่มีเตียง
02-06 มีนาคม 62 14,900 14,900 14,900 14,900 6,900 5,500 8,900
04-08 มีนาคม 62 15,900 15,900 15,900 15,900 6,900 5,500 8,900
06-10 มีนาคม 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900
07-11 มีนาคม 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900
12-16 มีนาคม 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900
13-17 มีนาคม 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900
19-23 มีนาคม 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900
20-24 มีนาคม 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900
25-29 มีนาคม 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900
26-30 มีนาคม 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900
27-31 มีนาคม 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900
02-06 เมษายน 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900
03-07 เมษายน 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900
04-08 เมษายน 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900
05-09 เมษายน 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900
09-13 เมษายน 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900
10-14 เมษายน 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900
11-15 เมษายน 62 18,900 18,900 18,900 18,900 6,900 5,500 8,900
13-17 เมษายน 62 18,900 18,900 18,900 18,900 6,900 5,500 8,900
14-18 เมษายน 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900
15-19 เมษายน 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900
16-20 เมษายน 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900
17-21 เมษายน 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900
19-23 เมษายน 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900
22-26 เมษายน 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900
25-29 เมษายน 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900
26-30 เมษายน 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900
28เมษายน-02พฤษภาคม 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900
30เมษายน-04พฤษภาคม 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900
ราคานี้เป็นราคาเฉพาะกรุ๊ปหน้าร้านเท่านั้น หากเป็นกรุ๊ปเหมาสอบถามราคาอีกครั้ง
ราคานี้เฉพาะลูกค้าที่คนไทยถือพาสสปอร์ตไทยเท่านั้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์วังเวียง เวียงจันทน์ บูลลากูน 3วัน2คืน ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 62 FCLB5232
ราคา : 13,900.00 บาท
ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง ลอดช่องน้ำกะทิ ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ President Cruise 5 วัน 4 คืน บินWE เดินทางมีนาคม-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 26,999 บาท
ราคา : 26,999.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน2คืน เริ่มต้น 13,999 บาท เดินทางมิถุนายน62-มกราคม-ปีใหม่63 สายการบิน AIR ASIA FCHZ1221
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง เสริมดวง เพิ่มบุญ 3D2N พักฮ่องกง 2 คืน บินFD เดินทางเมษายน 62 ราคาเริ่ม 19,999 บาท
ราคา : 19,999.00 บาท
ทัวร์เกาหลี 6วัน3คืน ซูวอน โซล เลสโก ฮิตครองเมือง บินXJ เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 62 ราคาเริ่ม 13,999 บาท
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน พัก 5 ดาว 3วัน2คืน บินFD เดินทางเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 62 ราคาเริ่ม 11,900 บาท
ราคา : 11,900.00 บาท
ทัวร์เกาหลี ชุนชอน โซล 5วัน3คืน บิน TG ฮิตแรงแซงทางโค้ง เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 19,999 บาท
ราคา : 19,999.00 บาท
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ 4D3N บินFD เดินทาง เมษายน-กันยายน 62 ราคาเริ่ม 9,999 บาท
ราคา : 9,999.00 บาท
ทัวร์เกาหลี ฮิตติดเทรนด์ 5วัน3คืน บิน XJ เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 14,999 บาท
ราคา : 14,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY