• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 76
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,561,376
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
4 เมษายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30     
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ พิงค์มอส เดินทางเดือนเมษายน 63 บินXJ ราคาเริ่ม 25,888 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCJT1925
ราคา : 25,888.00 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ พิงค์มอส เดินทางเดือนเมษายน 63  บินXJ ราคาเริ่ม 25,888 บาท
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ
ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน
ละลานตา ทุ่งดอกไม้สีฟ้า Baby Blue Eyes ดอกเนโมฟิล่า
ชุ่มชื่นหัวใจกับชมพูสดใส ณ ทุ่งดอกพิงค์มอส
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี
ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และชินจูกุ
บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ  FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ราคาเริ่มเพียง 25,888 บาท


TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N

ซุปตาร์ พิงค์มอส

กำหนดการเดินทางเดือนเมษายน 2563

 
โดยสายการบินแอร์เอเซีย เอ็กซ์ แอร์ไลน์ (XJ)
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ
ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน
ละลานตา ทุ่งดอกไม้สีฟ้า Baby Blue Eyes ดอกเนโมฟิล่า
ชุ่มชื่นหัวใจกับชมพูสดใส ณ ทุ่งดอกพิงค์มอส
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี
ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และชินจูกุ
บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ  FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว อุณหภูมิ  
16-20 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 10°C - 16°C  
17-21 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 10°C - 16°C  
18-22 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 10°C - 16°C  
19-23 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 11°C - 20°C  
20-24 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 11°C - 20°C  
21-25 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 11°C - 20°C  
22-26 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 11°C - 20°C  
23-27 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 11°C - 20°C  
24-28 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 12°C - 21°C  
25-29 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 12°C - 21°C  
26-30 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 12°C - 21°C  
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา 7,900.-**
 ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป**
วันแรก         กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง
20.30 น.      พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
23.45 น.      เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ600
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3  (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
วันที่สอง       สนามบินนาริตะ – เมืองฟุคุชิมะ – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - ออนเซนเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ
   08.00 น.   เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ
          นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุชิมะ (Fukushima) เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่ภูมิภาคโทโฮคุ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภูเขา ทะเลสาบ สถานที่ชมซากุระ และใบไม้เปลี่ยนสี (ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินประมาณ 3.40 ชั่วโมง)
เที่ยง           บริการรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
เดินทางสู่ โทโนะเฮทสึริ (Tonohetsuri) หรือ หน้าผาล้านปี เป็นความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้น โดยหน้าผาริมแม่น้ำโอคาวะนี้ ถูกกัดเซาะโดยน้ำที่ไหลผ่าน กว่าจะสึกกร่อนเป็นเวลานานเป็นล้านปี จนกลายมาเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ชื่อ โทโนะเฮทสึริ เป็นภาษาถิ่นของไอสึ แปลว่า หน้าผา และด้วยรูปร่างหน้าตาของหน้าผาชันๆ ที่ดูคล้ายกับเจดีย์ จึงเป็นที่มาของชื่อโทโนะเฮทสึริ หรือ หน้าผารูปเจดีย์ เดินทางสู่ เมืองยูโนะคามิ ออนเซน เป็นเมืองตากอากาศออนเซนเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดฟูกุชิมะ ที่เดินทางได้ค่อนข้างสะดวกเพราะอยู่ติดกับ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น Yunokami Onsen Station (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดียวของญี่ปุ่นที่มีอาคารสถานีทำจากหลังคาแบบญี่ปุ่นโบราณ !!!ไฮไลท์ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการแช่เท้าผ่อนคลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซนเท้าที่สถานีแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ (Ouchi Juku) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที)  บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ในอดีตสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บ้านแห่งนี้เป็นเสมือนแหล่งที่พัก ตั้งขนาบข้างถนนหลักที่มีชื่อว่าถนนชิโมสึเคะ ถนนเส้นนี้เคยเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการค้า เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บ้านโออุจิจูคุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโออุจิ จูคุได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีนักท่องมาเยี่ยมชมหมู่บ้านนี้กว่า 1.2 ล้านคนต่อปี 
ค่ำ               อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก            MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
วันที่สอง       เมืองฟุคุชิมะ – เมืองอิบารากิ – สวนฮิตาชิ ซีไซด์ - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)  - เมืองยามานาชิ - ออนเซ็น + ขาปู
 เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิบารากิ (Ibaraki) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  เมืองริมทะเล ที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม นำท่านเดินทางสู่ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ (Hitachi Seaside Park) เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ มีพื้นที่ 1.9 ล้านตารางเมตร มีดอกไม้บานให้ชมตลอดทั้งปี โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงเวลาสำคัญๆ ดังนี้
  1. ปลายเดือนมีนาคม ถึง กลางเดือนเมษายน ในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ จะเป็นดอกนาร์ซิวซัส (Narcissus)
  2. กลางเดือน ถึง ปลายเดือนเมษายน เต็มไปด้วยดอกทิวลิป (Tulip) หรือเรียกว่าช่วง Tulip World
  3. ปลายเดือนเมษายน ถึง ปลายเดือนพฤษภาคม เต็มไปด้วยดอกเนโมฟิลา (Nemophila) หรือที่หลายคนเรียกกันว่า Baby Blue Eyes
  4. ปลายเดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม พุ่มดอกโคเชีย (Kochia) หรือที่เรียกว่าช่วง Kochia Carnival
                   เรียกได้ว่าสวนแห่งนี้ สามารถเข้าไปชมดอกไม้สวยๆ ได้หลากหลายพันธุ์ ในหลายๆ ช่วงเวลา อิสระ                             ให้ท่านถ่ายรูปกับดอกไม้ตามฤดูกาลตามอัธยาศัย
 เที่ยง          อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
คำอธิบาย: Untitled-3นำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองโตเกียว นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกอิสระ และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะไป  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองยามานาชิ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (3) พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู
พักที่            FUJI SUN RESORT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดีวกัน 
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
 
วันที่สาม       ทุ่งดอกพิงค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ + ไดเวอร์ซิตี้
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
นำท่านชม ทุ่งดอกพิงค์มอส (Pinkmoss) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที)  ในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกไม้จะบานและหน้าตาดูคล้ายกับดอกซากุระ ส่วนในฤดูอื่นจะมีใบสีเขียวแทนดูคล้ายต้นหญ้า คำว่าชิบะ หมายถึงต้นหญ้า ดังนั้นจึงเรียกกันว่า ชิบะซากุระ (Shibazakura) แปลว่า ซากุระต้นหญ้า นำท่านเดินชมต้นชิบะซากุระที่มีอยู่อยู่นับแสนต้น ปลูกอยู่บริเวณรอบภูเขาฟูจิ ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในภาคคันโต ดูเหมือนพรมหลากสี ทั้งสีขาว สีชมพู และสีแดงซึ่งสีของดอกจะเข้มขึ้นตามอายุที่ปลูก ให้ท่านได้สัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ดอกพิงค์มอสจะบานหรือไม่นั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)  นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย หรือ ทางขึ้นปิด) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วยอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
เที่ยง           อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)   โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโตเกียว นำท่านช้อปปิ้ง ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ (Shinjuku) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ ช้อปปิ้ง ย่านโอไดบะ (Odaiba) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)  คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าสำหรับคอกันดั้ม อย่างเช่น กันดั้มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้าอยากเข้าไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ต้องไปที่ กันดั้มฟรอนท์ (Gundam Front) ซึ่งอยู่ในบริเวณห้าง ไดรเวอร์ซิตี้ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 
ค่ำ               อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก            NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดีวกัน 
 
วันที่ห้า         สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
09.15 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601
13.45 น.      เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
สำหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน  หักค่าตั๋วออก 7,000 บาท จากราคาทัวร์
 
 
*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินแอร์เอเซียเท่านั้น*
** ทั้งนี้หากสายการบินไฟล์ทอินเตอร์เกิดเที่ยวบินล่าช้า ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่เป็นสายการบินเครือเดียวกันกับไฟล์ทอินเตอร์ และรบกวนแจ้งพนักงานขายล่วงหน้าก่อนทำการซื้อตั๋วภายในประเทศทุกครั้ง  เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **
 

#ทัวร์ญี่ปุ่น  #ทัวร์ญี่ปุ่นฤดูหนาว #ญี่ปุ่น #ญี่ปุ่นนิกโก้
#เที่ยวญี่ปุ่น
#ทัวร์ญี่ปุ่นฟูจิ
#เที่ยวโตเกียว
 
คำที่เกี่ยวข้อง: ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรไฟไหม้, ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก, ทัวร์ญี่ปุ่นราคาพิเศษ, ทัวร์ญี่ปุ่นช้อปปิ้ง, ทัวร์ญี่ปุ่นชั้นเยี่ยม, ทัวร์ญี่ปุ่นดี, ทัวร์ญี่ปุ่นวีไอพี, แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์โตเกียว, ทัวร์โอซาก้า, ทัวร์โอซาก้าโปรโมชั่น, ทัวร์โอซาก้าโปรไฟไหม้, ทัวร์โอซาก้าราคาถูกทัวร์ประเทศญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น, เที่ยวโตเกียว, เที่ยวฮอกไกโด, เที่ยวเกาะคิวชู, ทัวร์ญี่ปุ่นฟุกุโอกะ, ทัวร์ญี่ปุ่นคิวชู, ทัวร์ญี่ปุ่นเกาะคิวชู, ทัวร์ฟุกุโอกะโปรโมชั่น, เทื่ยวโอกินาว่า, ทัวร์โอกินาว่า, เที่ยวชิโกกุ, เที่ยวจูโกกุ, เที่ยวเซนได, เที่ยวอาโอโมริ, ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ, ทัวร์ญี่ปุ่นชมใบไม้เปลี่ยนสี, ทัวร์ญี่ปุ่นเล่นสกี, ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่, ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ญี่ปุ่นวันแม่, ทัวร์ญี่ปุ่นวันพ่อ
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์เวียดนามกลาง 4วัน3คืน ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ บินVZ เดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 63 ราคาเริ่ม 11,999 บาท
ราคา : 11,999.00 บาท
ทัวร์จีน หว่อจือเต้า ลี่เจียง 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น 11,777 บาท สายการบิน Lucky Air เดินทางมกราคม-กันยายน 2563 FCCS1706
ราคา : 11,777.00 บาท
ทัวร์ดูไบ มหัศจรรย์ดูไบ 5 วัน 3 คืน เริ่มต้น 27,900 บาท โดยสายการบิน Emirate Airline EK เดินทางมีนาคม-พฤษภาคม 63
ราคา : 27,900.00 บาท
ทัวร์พม่าพุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เดินทางกุมภาพันธ์-มิถุนายน 63
ราคา : 12,900.00 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ 3วัน2คืน ยูนิเวอร์แซล บินSQ เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 63 ราคาเริ่ม 12,999 บาท
ราคา : 12,999.00 บาท
ทัวร์จีน เหินห่าว ลี่เจียง จงเตี้ยน เต๋อชิง 5 วัน 4 คืน เริ่มต้น 12,777 บาท สายการบิน Lucky Air เดินทางกุมภาพันธ์-กันยายน 2563
ราคา : 12,777.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY