• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
18 เมษายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30         
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA ALPEN ROUTE 5D3N ซุปตาร์ นักล่าน้ำแข็ง เดินทางเดือนเมษายน-พฤษภาคม 62 ราคาเริ่มต้น 23,888 บาท  
Print
รหัสสินค้า : FCJT1911
ราคา : 23,888.00 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA ALPEN ROUTE 5D3N ซุปตาร์ นักล่าน้ำแข็ง เดินทางเดือนเมษายน-พฤษภาคม 62 
สัมผัสกำแพงหิมะขนาดมหึมา ณ เทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น
เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะอลังการความ
สวนเค็นโรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของญี่ปุ่น
เยือนครัวคานาซาว่า ตลาดโอมิโช คื่นตาตื่นใจอาหารทะเลและผลไม้ตามฤดูกาล
ช้อปปิ้งจุใจ ณ ตลาดนาคามิชิ, คานาซาว่า เฮียคคุบังไก และซาคาเอะ
FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เริ่มต้น 23,888 บาท 
 
โดยสายการบินแอร์เอซียเอ็กซ์ (XJ)
สัมผัสกำแพงหิมะขนาดมหึมา ณ เทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น
เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะอลังการความ
สวนเค็นโรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของญี่ปุ่น
เยือนครัวคานาซาว่า ตลาดโอมิโช คื่นตาตื่นใจอาหารทะเลและผลไม้ตามฤดูกาล
ช้อปปิ้งจุใจ ณ ตลาดนาคามิชิ, คานาซาว่า เฮียคคุบังไก และซาคาเอะ
FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว บัส 34+1
17-21 เมษายน 2562 29,888.- 7,900.- 1
18-22 เมษายน 2562 29,888.- 7,900.- 1
19-23 เมษายน 2562 29,888.- 7,900.- 1
20-24 เมษายน 2562 29,888.- 7,900.- 1
21-25 เมษายน 2562 29,888.- 7,900.- 1
22-26 เมษายน 2562 29,888.- 7,900.- 1
08-12 พฤษภาคม 2562 27,888.- 7,900.- 1
10-14 พฤษภาคม 2562 27,888.- 7,900.- 1
12-16 พฤษภาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1
15-19 พฤษภาคม 2562 28,888.- 7,900.- 1
17-21 พฤษภาคม 2562 27,888.- 7,900.- 1
19-23 พฤษภาคม 2562 28,888.- 7,900.- 1
22-26 พฤษภาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1
24-28 พฤษภาคม 2562 27,888.- 7,900.- 1
26-30 พฤษภาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1
31 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 2562 27,888.- 7,900.- 1
 
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (Infant) ท่านละ 7,900 บาท
 ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,000 บาท/ทริป**
วันแรก         กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง
20:00 น.      พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
23.55 น.      เหิรฟ้าสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ638
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3  (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
 
วันที่สอง       สนามบินชูบุเซ็นแทรร์  - เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – เมืองคานาซาว่า - คานาซาว่า เฮียคคุบังไก
07.45 น.      เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ
จากนั้นนำท่านสู่ เดินทางสู่ ทาคายาม่า (Takayama) เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยเทือกเขาเจแปนแอลป์  ถูกขนานนามไว้ว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโตน้อย เป็นเมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ บ้านเรือนสร้างขึ้นด้วยไม้แบบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นร้อยๆปี มี วัด ศาลเจ้า สะพาน ตลาดเช้าที่คึกคักเต็มไปด้วยผู้คน ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์
 
เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวันตาม ณ ภัตตาคาร (1)
          หลังอาหาร นำท่านชมบรรยากาศเมืองเก่าทาคายาม่าที่ ซันมาชิซูจิ ย่านเมืองเก่าที่อนุรักษ์ความเป็นเอโดะเมื่อ 300 ปีก่อนได้เป็นอย่างดี ผ่านชม อาคารทาคายาม่าจินยะ (Takayama Jinya) อดีตทำหน้าที่เป็นสำนักงานรัฐบาลท้องถิ่นประจำภูมิภาคฮิดะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทั่งปี 1969 จนถึงปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนเข้าชมห้องเสี่อทาทามิที่ได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี ปัจจุบันใช้เป็นที่จัดแสดงข้าวของและเอกสารทางการของขุนนางศักดินา แผนที่ภูมิภาคฮิดะ และประวัติศาสตร์แผนเมือง เป็นต้น (ไม่รวมค่าเข้า จ่ายเพิ่มประมาณ 430 เยน/ท่าน) นำท่านสู่ ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง HILIGHT!!! หมู่บ้านแบบกัชโชสึคุริ เป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี คำว่า “กัชโช” มีความหมายว่า “พนมมือ” ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบ้านที่มีหลังคามุงด้วยฟางข้าวที่ทำมุมชันถึง 60 องศา คล้ายสองมือที่ประนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร กว้าง 10 เมตร ทั้งหลังถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปู ต่อมาในปี 1995 องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ชิราคาวาโกะเป็นมรดกโลก เดินทางสู่ เมืองคานาซาว่า (Kanazawa) เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจอันรุ่งเรืองและอารยะธรรมอันล้ำค่าตั้งแต่สมัยเอโดะช่วงที่ขุนนางศักดินาชั้นสูงทั้งหลายต่างให้การสนับสนุนในเรื่องของการทำงานฝีมือและวัฒนธรรม นำท่านช้อปปิ้ง ณ คานาซาว่า เฮียคคุบังไก (Kanazawa Hyakubangai) เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีตั้งแต่ของที่ระลึก สินค้าแฟชั่นไปจนถึงของเบ็ดเตล็ดและของใช้ประจำวันรวมถึงอาหาร ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย
ค่ำ               อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
พักที่            Kanazawa Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่สาม       สวนเค็นโรคุเอ็น - ตลาดโอมิโช - สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองมัตสึโมโต้
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
นำท่านชมสวน สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ของสวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของประเทศญี่ปุ่น พื้นที่ภายในสวนเค็นโรคุเอ็นนั้น ประกอบไปด้วยวิวทิวทัศน์ของบ่อนํ้า หุบเขาอันสวยงามและบ้านหลังน้อยใหญ่ที่ใช้ในการผลิตชานั่นเอง ความหมายของคำว่า เค็นโรคุ คือ สวนที่มีองค์ประกอบที่ดี 6 อย่างด้วยกัน ก็คือพื้นที่ที่กว้างขวาง, บรรยากาศที่เงียบสงบ, ความลงตัว, ความเป็นมาอันยาวนาน, แหล่งนํ้า, และทัศนียภาพล้อมรอบที่สวยงามตระการตา นักท่องเที่ยวสามารถดื่มดํ่าและผ่อนคลายไปกับบรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นที่ผลัดเปลี่ยนมีความสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลได้ จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง บริเวณหน้าสวนสาธารณะตามอัธยาศัย จากนั้น อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ง ณ เมืองคานาซาว่าตามอัธยาศัย นำท่านสู่ ตลาดโอมิโช (Omicho Market) เป็นตลาดสดที่ใหญ่และเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยเอโดะ เปิดมากว่า 280 ปี ด้านในตลาดโอมิโช จะมีร้านขายอาหารทะเลสดๆ ร้านขายผักผลไม้ตามฤดูกาลของญี่ปุ่น ร้านขายเนื้อสัตว์ต่างๆ ร้านขายปลา ภายในตลาดมีหลังคาโดม สว่าง กันหนาว กันฝน เดินจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสบาย เป็นตลาดที่สะอาด ไม่มีกลิ่นคาว ในตลาดโอมิโชมีร้านค้ากว่า 180 ร้านค้า ห้ามพลาด กุ้งกัสซึเอบิ  เป็นกุ้งที่มีไข่เป็นสีฟ้าและมีเปลือกที่กรอบเป็นกุ้งที่ขึ้นชื่อของเมืองคานาซาว่า ปูสายพันธ์ซูไวคานิ เป็นปูอีกสายพันธ์ที่อร่อยมากๆ ใครที่มาท่องเที่ยว เมืองคานาซาว่าต้องมาชิมปูสายพันธ์นี้ ในตลาดนี้ มีร้านขายน้ำผลไม้ ที่เจาะเนื้อผลไม้ออกแล้วนำน้ำของผลไม้ไปใส่ ทำให้สามารถดูดน้ำผลไม้ได้และมีเนื้อผลไม้ผสมอยู่ด้วย
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นำท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในเส้นทาง สายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ เจแปนแอลป์ (Japan Alps) โดยการนำท่านเดินทางสู่ สถานีทาเทยาม่า จากนั้นนำท่านโดยสารเคเบิ้ลคาร์ ลอดภูเขาสู่ สถานีบีโจดัยระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. นำท่านเดินทางสู่ สถานีมูโรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้เก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ ให้ท่านได้เก็บภาพทิวทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึ่งในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง สามารถมอง เห็นได้ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ และให้ทุกท่านได้เดินบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็น กำแพงหิมะสูงชัน (Snow Wall) สูงกว่าสิบเมตร (ขึ้นอยู่กับสัมผัสกับความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็นอีกทัศนียภาพที่ตื่นตาตื่นใจ เพลิดเพลินกับการบันทึกภาพที่ประทับใจ  นำท่านเดินทางผ่านอุโมงค์ที่ลอดใต้ภูเขาทาเทยาม่า ที่มีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นับเป็นอุโมงค์ที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้า ที่ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานีคุโรเบไดระ จากนั้นนำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเป็นเคเบิ้ลคาร์แห่งเดียวในญี่ปุ่นที่ลอดภูเขาตั้งแต่ต้นจนสุดเส้นทาง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงหิมะที่ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว จากนั้นชม เขื่อนคุโรเบะ (Kurobe Dam)  ซึ่งเป็นเขื่อนยักษ์กั้นน้ำที่ใหญ่มหึมาที่สุดของประเทศญี่ปุ่น จะมีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ที่โอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูกและชมทัศนียภาพของวงล้อมเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ซึ่งใช้เวลาตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี โดยจะใช้เวลาเดินเท้าเพื่อข้ามเขื่อน 800 เมตร     นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ (Matsumoto) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดนากาโน่ นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ               อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
พักที่            Matsumoto Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่สี่           ถนนนาคามาชิ - ปราสาทมัตสึโมโต้ – เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
 
สัมผัสบรรยากาศชาวเมืองท้องถิ่น ณ ถนนนาคามาชิ (Nakamachi Street) สองข้างทางของถนนเรียงรายไปด้วยอาคารเก่าแก่สไตล์โบราณที่เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี รวมถึงอาคารคลังสินค้าจำนวนหนึ่ง (kura) ที่มีผนังสีขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของย่านการค้าในอดีต นอกจากนี้ยังมีร้านค้าเล็กๆ ขายของแฮนด์เมด ของที่ระลึก ของสะสมต่าง ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และที่พักแบบเรียวกังเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย เข้าชม ปราสาทมัตสึโมโต้ (Matsumoto Castle) 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น  เนื่องจากสร้างอยู่บนพื้นที่ราบ ในภาษาญี่ปุ่นจึงเรียกว่า ฮิราจิโระ (Hirajiro) ปราสาทแห่งนี้มีเอกลักษณ์ตรงที่มีหอคอยและป้อมปืนเชื่อมต่อกับโครงสร้างอาคารหลัก และด้วยสีโทนมืดทำให้เกิดความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่และสุขุม จนได้รับ ฉายาว่าปราสาทอีกา (Fugashi-Jo) ภายในตกแต่งด้วยไม้ จุดที่น่าสนใจ ได้แก่ บันไดไม้สูงชัน ช่องเก็บหินสำหรับโจมตีศัตรู ช่องสำหรับธนู และหอสังเกตการณ์บน
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านสู่ นาโกย่า Nagoya เป็นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ (Aichi) มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์รวมการค้าและการคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น อิสระตามอัธยาศัย ณ ย่านซาคาเอะ เป็นย่านธุรกิจการค้า มีห้างสรรพสินค้ามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใต้ดิน (central park) ที่เต็มไปด้วยร้านต่างๆ เช่น ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น, ร้านของใช้กระจุกกระจิก, ร้านซาลอนความงาม เป็นต้น ที่นี่กินบริเวณตั้งแต่สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ
ค่ำ               อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก                      Toyoko Inn Nagoya Sakae หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่ห้า         เมืองนาโกย่า - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
                   ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า
09.00 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ639
13.00 น.      เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

+++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
สำหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน  หักค่าตั๋วออก 6,000 บาท จากราคาทัวร์
 
 
 
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์วังเวียง เวียงจันทน์ บูลลากูน 3วัน2คืน ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 62 FCLB5232
ราคา : 13,900.00 บาท
ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง ลอดช่องน้ำกะทิ ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ President Cruise 5 วัน 4 คืน บินWE เดินทางมีนาคม-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 26,999 บาท
ราคา : 26,999.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน2คืน เริ่มต้น 13,999 บาท เดินทางมิถุนายน62-มกราคม-ปีใหม่63 สายการบิน AIR ASIA FCHZ1221
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง เสริมดวง เพิ่มบุญ 3D2N พักฮ่องกง 2 คืน บินFD เดินทางเมษายน 62 ราคาเริ่ม 19,999 บาท
ราคา : 19,999.00 บาท
ทัวร์เกาหลี 6วัน3คืน ซูวอน โซล เลสโก ฮิตครองเมือง บินXJ เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 62 ราคาเริ่ม 13,999 บาท
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน พัก 5 ดาว 3วัน2คืน บินFD เดินทางเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 62 ราคาเริ่ม 11,900 บาท
ราคา : 11,900.00 บาท
ทัวร์เกาหลี ชุนชอน โซล 5วัน3คืน บิน TG ฮิตแรงแซงทางโค้ง เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 19,999 บาท
ราคา : 19,999.00 บาท
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ 4D3N บินFD เดินทาง เมษายน-กันยายน 62 ราคาเริ่ม 9,999 บาท
ราคา : 9,999.00 บาท
ทัวร์เกาหลี ฮิตติดเทรนด์ 5วัน3คืน บิน XJ เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 14,999 บาท
ราคา : 14,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY