• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
mobile
ติดต่อเรา
ทัวร์ไทย
ทัวร์ภาคเหนือ
ทัวร์ภาคอีสาน
ทัวร์ภาคกลาง
ทัวร์ภาคใต้
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 832
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,557,047
13 กรกฎาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์จีน เหมาลำฉางซา WANGXIANGU ฉางซา - อู้หยวน - หุบเขาเทวดา 5D4N บินVZ เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 67 ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท  
Print
รหัสสินค้า : FCCG415
ราคา : 24,999.00 บาท

 ทัวร์จีน เหมาลำฉางซา WANGXIANGU ฉางซา - อู้หยวน - หุบเขาเทวดา 5D4N บินVZ  เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 67
 ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท
 ชมความงามหมู่บ้านริมผา หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่
 หวงหลิง หมู่บ้านชนบทที่สวยที่สุดในประเทศจีน
 ล่องเรือชมแสงสีอู้หนี่โจว
 ถ่ายรูป ชมหอโบราณริมน้ำเถิงหวัง
 นั่งรถไฟความเร็วสูง 1 เที่ยว
 
 


 
ทัวร์จีน เหมาลำฉางซา WANGXIANGU ฉางซา - อู้หยวน - หุบเขาเทวดา 5D4N 

 บิน THAI VIETJET  เหมาลำ
 ชมความงามหมู่บ้านริมผา หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่
 หวงหลิง หมู่บ้านชนบทที่สวยที่สุดในประเทศจีน
 ล่องเรือชมแสงสีอู้หนี่โจว
 ถ่ายรูป ชมหอโบราณริมน้ำเถิงหวัง
 นั่งรถไฟความเร็วสูง 1 เที่ยว

 
 
 
บินด้วยสายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ) ไฟล์ทเหมาลำ : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)
VZ3604 BKK (สุวรรณภูมิ) – CSX(ฉางชา) 17.50 – 22.05
VZ3605 CSX(ฉางชา) BKK (สุวรรณภูมิ) 22.55 – 01.30+1
**รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**
 
 
                                                                                                                                           
DAY1          กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานหวงฮัวฉางซา                                              (–/–/–)
14.30   คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ทำการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง*
17.50   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหวงฮัวฉางซา ประเทศจีน โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ) เที่ยวบินที่ VZ3604  **อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน*
* รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้ไม่เกิน 7 ก.ก.  **
22.05 เดินทางถึง ท่าอากาศยานหวงฮัวฉางซา ประเทศจีน (เวลาท้องถิ่นเร็ว กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
          นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก  YISHANG HOTEL CHANGSHA ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า
 
DAY2 ออกจากเมืองฉางซา – เมืองหนานชาง – หอโบราณริมน้ำเถิงหวัง (ไม่ขึ้นหอ) – ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมหนานชาง                                                                                 (B/L/D)
เช้า    รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางจากเมืองฉางซา สู่ เมืองหนานชาง (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่สุดของมณฑลเจียงซีสาธารณรัฐประชาชนจีน หนานชางตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือของมณฑล และตั้งอยู่บนที่ราบทะเลสาบผัวหยางอาณาเขตทางทิศตะวันตกติดกับภูเขาจิ๋วหลิ่ง ทิศตะวันออกติดกับทะเลสาบผัวหยางเนื่องจากมีจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมระหว่างจีนตะวันออกและจีนตอนใต้ที่เจริญรุ่งเรืองจึงกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางรางที่สำคัญในจีนตอนใต้ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา
เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนำท่านชม หอโบราณริมน้ำเถิงหวัง (ไม่ขึ้นหอ) หอโบราณริมฝั่งแม่น้ำกั้นเจียงทางตะวันตกเฉียงเหนือของนครหนานชาง มณฑลเจียงซีประเทศจีน สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 653 ในสมัยราชวงศ์ถังเพื่อใช้เป็นหอระวังภัยจากเพลิงไหม้และจัดงานเลี้ยงต้อนรับแขกผู้มาเยือน หอเถิงหวังเป็นหนึ่งใน "สามหอแดนกังหนำ สี่หอคอยที่ย่ิงใหญ่และสิบอาคารประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน" แม้จะเคยถูกทำลายหลายครั้งแต่ได้มีการสร้างขึ้นใหม่ซึ่งทุกครั้งที่มีการสร้างจะขยายขนาดของหอให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม แต่ยังคงรักษารูปลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ หอเถิงหวังในปัจจุบัน สร้างในปี 1989 อาคารมีความสูง 57.5 เมตร รวมทั้งหมด 9 ชั้น โดยมองจากด้านนอกจะเห็นเพียง 3 ชั้น เข้าไปด้านในจะพบอีก 4 ชั้น และยังมีอีก 2 ชั้นใต้ดิน ทุกตารางนิ้วของหอถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตบรรจง ส่วนด้านทิศเหนือและใต้มีหอขนาดเล็กลงมาตั้งอยู่ฝั่งละหลัง
จากนั้นนำท่านเดินชมบรรยากาศที่ ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมหนานชาง (WAN SHOU GONG) ซึ่งเป็นถนนคนเดินที่สะท้อนประวัติศาสตร์การค้าประเพณีพื้นบ้าน วิถีชีวิตบนท้องถนน และ สถาปัตยกรรมโบราณของนครหนานชางได้อย่างเด่นชัดที่สุด ร้านค้า ร้านอาหาร มากมายตลอดสองข้างทาง
ค่ำ      รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL SUNAC HOTEL NANCHANG ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า
 
DAY3 ออกจากเมืองหนานชาง – เมืองอู้หยวน – หมู่บ้านโบราณหวงหลิง (รวมค่ากระเช้าไป-กลับ) – สะพานกระจกหวงหลิง – ล่องเรือชมแสงสีอู้หนี่โจว                                                  (B/L/D)
เช้า    รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางจากเมืองหนานซาง สู่ เมืองอู้หยวน (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง)  เมืองอู้หยวนเป็นเมืองชนบทที่สวยที่สุดในประเทศจีน มีหมู่บ้านโบราณกว่า 50 หมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตสบายๆริมสายน้ำ ในพื้นที่สีเขียวที่โอบล้อมด้วยภูเขา ความห่างไกลเมือง และข้อจำกัดเรื่องการเดินทางเข้าถึงในสมัยก่อน ช่วยปกป้องเมืองอู่หยวนให้ยังคงรักษาธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ได้
เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณหวงหลิง หมู่บ้านแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 580 ปี เดิมทีหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นหมู่บ้านที่แทบเกือบจะถูกทิ้งร้าง แต่หมู่บ้านหวงหลิงได้เข้าร่วมโครงการ “ร่วมกันขจัดความยากจน” ซึ่งทำให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวจนเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยที่เป็นชาวบ้านเองที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเมื่อหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ปัจจุบันหมู่บ้านโบราณกลายเป็นจุดชมวิวระดับ 4A ที่รับนักท่องเที่ยวได้มากถึง 30,000 คนต่อวัน แต่อย่างไรก็ดีแม้จะมีผู้คนมากหน้าหลายตาตลอดระยะเวลาหลายปีมานี้เพียงใด หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม วิถีชีวิต และผู้คน ไม่มีเปลี่ยนแปลง ซึ่งนั่นทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางที่ไม่ว่าใครก็อยากเดินทางไปสักครั้งในชีวิต หมู่บ้านแห่งนี้หากมองจากมุมสูง จะเห็นไอหมอกที่ปกคลุมไปทั่วหมู่บ้าน ทัศนียภาพของเส้นทางที่คดเคี้ยวตัดกับต้นไม้สีสดใสบนยอดเขา และนาขั้นบันไดที่ไกลสุดลูกหูลูกตา (รวมค่ากระเช้าไป-กลับ)
จากนั้นนำท่านเดินต่อไปจากหมู่บ้านพบกับความหวาดเสียวและความสวยงามของ สะพานกระจกหวงหลิง ด้วยความสูง และใส ของกระจก ทำให้ในวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีหมอกปกคลุมพื้นเบื้องล่าง ยิ่งทำให้สะพานกระจกแห่งนี้ สร้างความหวาดเสียวได้เป็นอย่างมาก
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมแสงสีอู้หนี่โจวยามค่ำคืน พร้อมชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่นี่มีการจัดแสดงแสงสีสุดอลัง ถือเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากทีเดียว ภายใน Fairy Land แห่งนี้ มีร้านค้า ร้านอาหาร มากมายให้ท่านได้เดินเล่น และจุดถ่ายรูปอีกมากมายหลายจุด หมายเหตุ : โชว์จะหยุดแสดงช่วงหน้าหนาว ประมาณช่วงเดือน ปลายเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี (แจ้งวันปิดการแสดงอีกก่อนเดินทาง)
ค่ำ      รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก JIANGNAN HAOTING HOTEL ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า
 
DAY4          ออกจากเมืองอู้หยวน – เมืองซ่างเหรา – อุทยานเขาหลิงซาน (รวมกระเช้าไป-กลับ) – หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ (ชมแสงสียามค่ำคืน)                                                                      (B/L/D)
เช้า    รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางจากเมืองอู้หยวน สู่ เมืองซ่างเหรา (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง)  ตั้งอยู่มณฑลเจียงซี เป็นเมืองเทคโนโลยีสำคัญแห่งหนึ่งและเป็นเมืองเศรษฐกิจเจริญเติบโตสูงเป็นอันดับต้นๆ ของมณฑลเจียงซีเป็นฐานการผลิตเลนส์ทางทัศนศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซ่างเหราเป็นเมืองที่ภูมิประเทศนั้นถูกรายล้อมไปด้วยภูเขาทั้งสามด้าน และเป็นที่ตั้งของจุดชมวิว หุบเขาวั้งเซียน สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A สถานที่ที่เงียบสงบและสวยงาม
จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้า (รวมค่ากระเช้าไป-กลับ)  ขึ้นสู่ อุทยานภูเขาหลิงซาน หรือเรียกกันว่า ภูเขาหวงซานน้อย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองซ่างเหรา มณฑลเจียงซี มีทัศนียภาพที่ไม่เหมือนใคร มียอดเขาหลายยอด ยอดเขาที่ทับซ้อนกัน ทำให้เกิดมองเห็นเป็นรูปทรงต่างๆมากมาย ผู้คนนิยมขึ้นไปกางเตนท์นอนชมบรรยากาศบนยอดเขาแห่งนี้ เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขา นำท่านชมไฮไลท์แรก นั่นก็คือ ท้องฟ้ากระจก เป็นกระจกผืนใหญ่ที่ปูพื้นไว้ ให้ท่านถ่ายรูปสะท้อนเงา สุดเก๋ ออกแบบท่าทางให้สนุกสนานเพลิดเพลิน
เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นำท่านเที่ยวชม หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ ตั้งอยู่ในเมืองซ่างเหรา มณฑลเจียงซี ซึ่งเป็นจุดผสมผสานขนบธรรมเนียมพื้นบ้านของชาวก้าน (ชาวก้านเป็นกลุ่มชนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น และปัจจุบันได้ปรับสถานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 4Aในระดับมณฑลของมณฑลเจียงซี เป็นจุดชมวิวที่มีภูเขา น้ำตก หุบเขา หมู่บ้าน วัด ป่าไม้ และทุ่งนาเป็นฐานทรัพยากรทางธรรมชาติและอิงตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ค่อยๆ ห่างหายไปมาปรับให้เข้ากับแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งภูมิทัศน์ธรรมชาติและวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์เป็นส่วนเสริมซึ่งกันและกันได้อย่างลงตัว เดิมทีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้แทบจะไม่มีผู้ใดรู้จักเลย ยกเว้นคนในท้องถิ่นเท่านั้น จนกระทั่งในปี 2011 ได้มีการลงทุนของบริษัทการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในการพัฒนาจุดท่องเที่ยวแห่งนี้ให้มีความเป็นสากลยิ่งขึ้น และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน เช่น การสร้างที่พักแบบโฮมสเตย์ ทั้งในหมู่บ้านและแบบห้อยแขวนอยู่ติดอยู่กับเชิงผา ซึ่งเป็นการเลียนแบบอาศรมเดิมของเหล่านักพรตในอดีตที่สร้างที่พักอาศัยห้อยแขวนอยู่บนหน้าผาในบริเวณนี้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งการก่อนสร้างที่โดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวนี้
ค่ำ      รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก JIANGNAN HAOTING HOTEL ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า
 
DAY5 สถานีรถไฟซ่างเหรา – นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับเมืองฉางซา – วัดไคฟู – ถนนคนเดินหวงซิงลู่  – ท่าอากาศยานหวงฮัวฉางซา – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)                                      (B/L/D)
เช้า    รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ SET BOX (ขึ้นอยู่กับเที่ยวรถไฟ)
นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟซ่างเหรา เพื่อขึ้นรถไฟความเร็วสูงมุ่งหน้ากลับเมืองฉางซา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง) 
หมายเหตุ : เพื่อความรวดเร็วในการขึ้น - ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทาง  และสัมภาระของแต่ละท่านจำเป็นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป และเที่ยวรถไฟสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวรถไฟโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดไคฟู ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองฉางซา ตั้งอยู่บริเวณถนน KAIFUSI สันนิษฐานว่ามีการสร้างมาตั้งแต่ในช่วง ค.ศ. 907-960 จึงมีความเก่าแก่และเป็นที่ศรัทธามาก ๆ ของชาวเมือง วัดแห่งนี้เป็นวัดพุทธนิกายเซน ด้านหน้าเป็นประตูสูงใหญ่ สไตล์จีน ส่วนด้านในจะเป็นอาคารต่าง ๆ พร้อมด้วยสวนสวยสีเขียวขจี มีสระน้ำสร้างความสดชื่น ภายในวัดจะเงียบสงบ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่  ตลาดใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อทั้งสินค้าแบรนด์เนมยี่ห้อจีนชื่อดัง และสินค้าราคาถูก รวมถึงมีของกินพื้นเมืองให้ท่านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตท้องถิ่นให้ท่านซื้อของพื้นเมืองเป็นของฝาก
ค่ำ      รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานหวงฮัวฉางซา ประเทศจีน
22.55 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ) เที่ยวบินที่ VZ3605
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน*
* รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้ไม่เกิน 7 ก.ก.  **
01.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 
 
 

 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ
2-3 ท่าน อัตราท่านละ
พักเดี่ยว
เพิ่มอัตรา ท่านละ
04 – 08 ตุลาคม 2567 25,999 4,000
09 – 13 ตุลาคม 2567 24,999 4,000
13 – 17 ตุลาคม 2567 24,999 4,000
16 – 20 ตุลาคม 2567 24,999 4,000
23 – 27 ตุลาคม 2567 24,999 4,000
27 – 31 ตุลาคม 2567 24,999 4,000
03 – 07 พฤศจิกายน 2567 24,999 4,000
06 – 10 พฤศจิกายน 2567 24,999 4,000
10 – 14 พฤศจิกายน 2567 24,999 4,000
17 – 21 พฤศจิกายน 2567 24,999 4,000
24 – 28 พฤศจิกายน 2567 24,999 4,000
ในกรณีที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) ราคาท่านละ 18,000 บาท
 
** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาทต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **
 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ  5,500 บาท **
(ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน และไม่มีเตียง)


#ทัวร์จีน #เที่ยวจีน #ฉางซา #หนานชาง #อู้หยวน #หลิงซาน #หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ #ทัวร์ฉางซา #ทัวร์หนานชาง #ทัวร์หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ #ทัวร์หลิงซาน #เที่ยวหุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่#ทัวร์จีนจิ่วจ้ายโกว #จิ่วจ้ายโกว #ทัวร์จิ่วจ้ายโกว #เที่ยวจิ่วจ้ายโกว #ทัวร์จิ่วจ้ายโกวราคาถูก #เที่ยวจิ่วจ้ายโกวราคาถูก #ทัวร์จิ่วจ้ายโกวหวงหลง #ทัวร์หวงหลง #เที่ยวจิ่วจ้ายโกวหวงหลง #เฉิงตู #ทัวร์อู่ฮั่น #เที่ยวอู่ฮั่น #ทัวร์เทียนเหมินซาน #เที่ยวเทียนเหมินซาน #สะพานกระจก #ทัวร์ทัวร์เขาเทวดาวั่งเซียนกู่ #เที่ยวเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ #ทัวร์จีนวั่งเซียนกู่ #เที่ยวจีนหุบเขาเทวดา #จีน #คุนหมิง #เที่ยวจีนราคาถูก #เที่ยวจีนราคาถูก #จางเจียเจี้ย #ฟูหรงเจิ้น #ฟ่งหวง #แกรนด์แคนยอน #ฉางซา #นั่งรถไฟความเร็วสูง #สะพานสายรุ้ง #ป่าหินแดง #น้ำตกฝูหรง #เขาเทียนเหมินซาน  #สะพานแก้วจางเจียเจี้ย #ทัวร์หุบเขาวั่งเซียนกู่ #ทัวร์หุบเขาเทวดา  #จางเจียเจี้ย  #เที่ยวหุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ราคาถูก  #ทัวร์หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ราคาถูก #นั่งรถไฟความเร็วสูง
 
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

​ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก ไม่ลงร้าน 6 วัน 5 คืน บิน8L เดินทาง ต.ค. 67 - มี.ค. 68 ราคาเริ่มต้น 22,990 บาท
ราคา : 22,990.00 บาท
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน หุบเขาอวตาร ไม่ลงร้าน 6 วัน 5 คืน บินQW เดินทาง พ.ย.-ธ.ค. 67 ปีใหม่ 68 ราคาเริ่ม 24,990 บาท
ราคา : 24,990.00 บาท
ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ BEIJING SHANGHAI พิชิตกำแพงแดนมังกร 6D4N บินMU-FM เดินทาง ตุลาคม 67 ราคาเพียง 30,999 บาท
ราคา : 30,999.00 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต โอซาก้า6วัน 4คืน บินXJ เดินทาง ส.ค.-ก.ย. 67 ราคาเพียง 31,888 บาท
ราคา : 31,888.00 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ ชมดอกโคเชีย 6 วัน 4 คืน บินHB เดินทาง ตุลาคม 67 ราคาเริ่มต้น 29,990 บาท
ราคา : 29,990.00 บาท
​ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา เกียวโต 5วัน 3คืน บินXJ เดินทาง พ.ย.- ธ.ค. 67 เริ่มต้นเพียง 29,888 บาท
ราคา : 29,888.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY