• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 9
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 247
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,510,347
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
29 กุมภาพันธ์ 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อาหยีเหอ อู่หลง 4วัน3คืน ไม่ลงร้านช้อป บินFD เดินทาง เมษายน-ตุลาคม 63 ราคาเริ่ม 19,900 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCCS3930
ราคา : 19,900.00 บาท

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อาหยีเหอ อู่หลง 4วัน3คืน ไม่ลงร้านช้อป บินFD เดินทาง เมษายน-ตุลาคม 63 ราคาเริ่ม 19,900 บาท
สุกี้หม้อไฟฉงชิ่ง

#ทัวร์จีนฉงชิ่ง
#ทัวร์ฉงชิ่ง
#ทัวร์ฉงชิ่งอู่หลง
ราคาเริ่ม 19,900 บาท
 
รายการทัวร์
วันที่ รายการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 กรุงเทพฯ – ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) –  เผิงสุ่ย – โชว์และระบำรอบกองไฟ บนเครื่อง ü ü REN YI HOTEL      หรือเทียบเท่า   
2 เผิงสุ่ย – ลงลิฟท์+ล่องเรือไม้ไผ่แม่น้ำอายีเหอ – หมู่บ้านแม้ว –
อู่หลง
ü ü ü MOUNTAIN VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า   
3 อู่หลง – อุทยานนางฟ้า– จุดชมวิวระเบียงแก้ว –  อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) – ฉงชิ่ง ü ü ü MINGSHAN YUAN LIN HOTEL หรือเทียบเท่า   
4 ฉงชิ่ง – ถ่ายรูปด้านนอกศาลาประชาคม –  ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย – หงหยาต้ง –  ฉงชิ่ง(สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) – กรุงเทพฯ ü ü û -------------------
กำหนดการเดินทาง      
วันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก2ท่าน
ท่านละ
ราคาเด็กต้องอายุต่ำกว่า
12 ปี
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
11-14 เมษายน 2563 22, 900 บาท 22, 900 บาท 5,000 บาท
4-7 กรกฎาคม 2563 19, 900 บาท 19, 900 บาท 5,000 บาท
10-13 ตุลาคม 2563 19, 900 บาท 19, 900 บาท 5,000 บาท
22-25 ตุลาคม 2563 19, 900 บาท 19, 900 บาท 5,000 บาท
 
 
วันแรก          กรุงเทพฯ – ฉงชิ่ง – เผิงสุ่ย – โชว์และระบำรอบกองไฟ              (-/เที่ยง/เย็น)          
03.30 น.      คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง
06.15 น.     นำท่านเดินทางสู่ มหานครฉงชิ่ง โดยเที่ยวบินที่  FD556
10.20 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่ง เจียงเปย เมืองฉงชิ่ง
(เวลาที่จีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
[ มหานครฉงชิ่ง ตั้งอยู่ภาคตะวันตกของประเทศจีน เป็นมหานคร 1 ใน 4 ของจีนที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางของรัฐบาล และเป็น
ศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ โดยได้รับการขนานนามว่าเป็น “ เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก” 
อันเป็นแหล่งกำเนิดของชนเผ่าปาหยีโบราณที่มีประวัติศาสตร์อันเนิ่นนานกว่า 3,000 ปี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และ
ศุลกากรแล้ว
[ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเผิงสุ่ย (ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชม.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 
เย็น            äบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
[ ชม การแสดงระบำรอบกองไฟชาวอายีเหอ เต้นระบำร้องเพลงให้ท่านได้รับชมและร่วมเต้นอย่างสนุกสนาน
(หมายเหตุ:หากวันดังกล่าวสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยหรือมีเหตุอื่นใด ทำให้ไม่สามารถจัดงานได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น )
[ที่พัก  ã REN YI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับสี่ดาว
 
วันที่สอง    เผิงสุ่ย – ลงลิฟท์+ล่องเรือไม้ไผ่แม่น้ำอายีเหอ – หมู่บ้านแม้ว – อู่หลง            (เช้า/เที่ยง/เย็น)          
เช้า              äบริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
[ นำท่าน ลงลิฟต์แก้ว ความสูงประมาณ 180 เมตร เพื่อ ล่องเรือไม้ไผ่ ชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำที่มีสีน้ำดั่งสีมรกต แม่น้ำอายีเหอ  นำท่านชมช่องแคบจุดที่สวยที่สุดของแม่น้ำแห่งนี้ ช่องแคบชีหลี
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
เที่ยง            äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
[ นำท่านชม หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว  ชาวเผ่าแม้วในประเทศจีน เป็นชนกลุ่มน้อยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ส่วนมากอาศัยอยู่ในยูนนาน หูนาน หูเบ่ย ไหหนาน และกวางสี มีสาขาหลายสาขา เช่น ม้งดำ ม้งขาว เป็นต้น มีภาษาเป็นของตนเอง มีความเชื่อถือในธรรมชาติและวิญญาณ ชาวแม้วมีฝืมือในการช่าง เช่น ทอผ้า เย็บปักถักร้อย การตัดกระดาษ ผ้าบาติกและการออกแบบอัญมณี เด็กหญิงประมาณ 7 ขวบ จะเรียนเย็บปักถักร้อย จากแม่และพี่ของตนเอง จนกระทั่งเป็นวัยรุ่น
[ นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง (WULONG) (ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชม.) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฉงชิ่ง เป็นเมืองตากอากาศ ที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูง มีแม่น้ำอู่เจียงตัดผ่านเป็นแม่น้ำสายหลักในเมืองอู่หลง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เย็น           äบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
[ ที่พัก ã  MOUNTAIN VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับสี่ดาว
วันที่สาม    อู่หลง – อุทยานนางฟ้า (รวมรถไฟ) – จุดชมวิวระเบียงแก้ว – อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) – ฉงชิ่ง          (เช้า/เที่ยง/เย็น)                                                                                      
เช้า              äบริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
[ อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4 A ของประเทศจีน อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำอวู่เจียงในระดับความสูง 1,900 เมตร จากระดับน้ำทะเล มียอดเขาสูงสุดที่ 2,033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ามีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติที่แตกต่างกัน ไปในแต่ละฤดู จนได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่ง 4 สิ่งมหัศจรรย์ คือ มีป่าไม้หนาแน่น  มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และมีลานหิมะในฤดูหนาว ปกติภูเขานางฟ้าเป็นเขตทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อันดับ 1 ทางภาคใต้ของประเทศจีน (หมายเหตุ : ไม่รวมค่าอุปกรณ์ในการเล่นสกีทุกชนิด)
[ ชม ระเบียงแก้วอู่หลง  พิสูจน์ความกล้ากับ ระเบียงแก้วอู่หลงเป็นนระเบียงแก้วที่มีพื้นที่หน้ากว้างที่สุดในโลก จุดชมวิวแห่งนี้เป็นหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ยื่นออกมาจากหน้าผาของภูเขาลูกหนึ่งในอุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ เป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ในอุทยาน ส่วนที่ยื่นออกจากหน้าผา 11 เมตร ความยาว 26 เมตร ความสูงแนวตั้งจากด้านล่างของหน้าผาสูง 280 เมตร วางแผนและออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจากในและต่างประเทศกว่า 20 ท่าน ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวระเบียงแก้วที่ติดอันดับแผ่นกระจกกว้างที่สุดในโลก *** กรณีที่ทางอุทยานประกาศปิด หรือไม่อนุญาตให้ไปชมวิว ณ ระเบียงแก้ว ด้วยเหตุผลของอุทยานฯจะไม่มีการคืนเงินหรือจัดรายการอื่นทดแทนเนื่องจากอุทยานได้รวมค่าใช้จ่ายไว้หมดแล้ว***
 [ นำท่านเดินทางสู่ อุทยานหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยานและรถแบตเตอรี่สลับกัน) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสุดที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ. 2007 เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกกลายเป็นหลุมธรรมชาติขนาดใหญ่ นำท่านโดยสารลิฟท์แก้วลงไปสู่หุบเหวเบื้องล่าง ที่ระดับความลึกประมาณ 80เมตร เมื่อลงไปแล้วจะพบกับเส้นทางเดินเท้าเที่ยวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของ กลุ่มสะพานสวรรค์(กลุ่มสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย) ซึ่งประกอบไปด้วย 3 สะพานสวรรค์ สะพานแรกคือ สะพานมังกรสวรรค์ ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลุออกไปคล้ายกับสะพานเชื่อมสวรรค์กับโลกมนุษย์ สะพานแห่งที่สองคือ สะพานมังกรเขียว ลักษณะเป็นหน้าผาทิ่มแทงไปในท้องฟ้า และสะพานแห่งที่สามคือ สะพานมังกรดำ เป็นโตรกหน้าผาอยู่ในส่วนที่แคบที่สุด แสงผ่านเข้าไปได้น้อยทำให้ดุค่อนข้างมืดดำ นอกจากนี้ในบริเวณหุบเหวด้านล่างยังเป็นที่ตั้งของ บ้านโบราณกลางหุบเขา เป็นฉากใหญ่ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง ล่าสุดเป็นฉากหลังของภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดเรื่อง TRANSFORMERS 4 อิสระถ่ายภาพความงามทางธรรมชาติตามอัธยาศัย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เที่ยง            äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ เดินทางกลับสู่เมือง ฉงชิ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)
------------------------------------------------------------------------------------
เย็น           äบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
[ ที่พัก ã  MINGSHAN YUAN LIN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับสี่ดาว
 
วันที่สี่        ฉงชิ่ง – ถ่ายรูปด้านนอกศาลาประชาคม – ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย – หงหยาต้ง – ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) – กรุงเทพฯ                         (เช้า/เที่ยง/-)                                                                                                                       
เช้า              äบริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 
[ แวะชมและถ่ายภาพด้านนอก มหาศาลาประชาคม  สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1952 โดย จอมพล เฮ่อหลง เพื่อใช้เป็นที่ประชุมสภาผุ้แทนราษฎร ใช้เวลาสร้างประมาณ 5 ปี เป็นอาคารรูปทรงกลม มีความสวยงามและโดดเด่นจากสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างยุคราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง คล้ายคลึงกับหอเทียนฟ้าในกรุงปักกิ่ง และใช้เป็นโรงละครของประชาชน จุคนได้กว่า 4,000 คน
[ ช้อปปิ้งของฝากกลับบ้านที่ ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย (ถนนคนเดินเมืองฉงชิ่ง) หรือที่รับรู้กันว่าเป็นเสมือนฮ่องกง 2 ตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ปลดแอก ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึง ชัยชนะในการทำสงครามกับญี่ปุ่น แต่ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 3,000 ร้าน ซึ่งมีทั้งอาหาร ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ มีสินค้าแบรนด์เนมให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งอย่างจุใจ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กลางวัน       ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร !!!!พิเศษ เมนู สุกี้หม้อไฟ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ หงหยาต้ง อาคารขนาดใหญ่สร้างอยู่บนภูเขา เป็นอาคารคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่สูง 16 ชั้น ขนานไปกับถนนเรียบแม่น้ำเจียหลิง โครงการประกอบด้วยโรงแรม ร้านค้าจำหน่ายสินค้า, ร้านอาหารพื้นเมือง, ร้านน้ำชา โรงละครซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อสร้างตกแต่งในรูปแบบโบราณให้อารมณ์และบรรยากาศย้อนยุค เมื่อขึ้นไปด้านบนสุดเป็นลานชมวิว แม่น้ำเจียหลิง และมีร้านค้าขายของมากมาย บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกที่สามารถมองเห็นวิวเมืองฉงชิ่งอันงดงามในอีกมุมหนึ่งของเมือง
[ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฉงชิ่ง เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
19.55 น.      ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD553
22.25 น.      เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิ์ภาพทุกท่าน

#ทัวร์จีนฉงชิ่ง
#ทัวร์ฉงชิ่ง
#ทัวร์ฉงชิ่งอู่หลง
#เที่ยวจิ่วไจ้โกว
#ทัวร์เฉิงตู
#ทัวร์จีนกวางเจาแฟร์ #ทัวร์จีน
#ทัวร์กำแพงเมืองจีน #ทัวร์จีน  #ทัวร์เฉิงตู #หวงหลง
#เที่ยวจิ่วไจ้โกว
#ทัวร์จิ่วไจ้โกว
#จิ่วไจ้โกว #ทัวร์จีน  #ทัวร์ซีอาน #ซีอาน
#เที่ยวจีน
#ทัวร์ซีอานลั่วหยาง
#ทัวร์จีนซีอาน #เที่ยวจีน
#ทัวร์ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ #ทัวร์ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้โปรไฟไหม้
คำที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน, เที่ยวจีน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์เซี่ยงไฮ้, ทัวร์จางเจียเจี้ย, ทัวร์จางเจียเจี้ยฟ่งหวง, ทัวร์ซีอาน, เที่ยวทิเบต, เที่ยวปักกิ่ง, เที่ยวเซี่ยงไฮ้, เที่ยวจางเจียเจี้ย,ทัวร์คุนหมิง,ทัวร์เฉิงตู,เที่ยวฉงชิ่ง, ทัวร์จีนชั้นเยี่ยม, ทัวร์จีนดีๆ, ทัวร์จีนวีไอพี, แพคเกจทัวร์จีน, เที่ยวจีน, ชมใบไม้เปลื่ยนสี, เที่ยวธรรมชาติจีน, เที่ยวประวัติศาสตร์จีน
 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์สิงคโปร์ 3วัน2คืน ยูนิเวอร์แซล บินSQ เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 63 ราคาเริ่ม 12,999 บาท
ราคา : 12,999.00 บาท
ทัวร์ดูไบ มหัศจรรย์ดูไบ 5 วัน 3 คืน เริ่มต้น 27,900 บาท โดยสายการบิน Emirate Airline EK เดินทางมีนาคม-พฤษภาคม 63
ราคา : 27,900.00 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง 4วัน3คืน ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ บินVZ เดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 63 ราคาเริ่ม 11,999 บาท
ราคา : 11,999.00 บาท
ทัวร์พม่าพุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เดินทางกุมภาพันธ์-มิถุนายน 63
ราคา : 12,900.00 บาท
ทัวร์จีน หว่อจือเต้า ลี่เจียง 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น 11,777 บาท สายการบิน Lucky Air เดินทางมกราคม-กันยายน 2563 FCCS1706
ราคา : 11,777.00 บาท
​ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี เลทส์โก อาหรับราตรี 6 วัน 3 คืน เริ่มต้น 29,999 บาท สายการบิน Emirate Airlines เดินทาง มกราคม-มีนาคม 2563
ราคา : 29,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY