• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 8
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 209
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,510,309
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
29 กุมภาพันธ์ 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์จีน อู่ฮั่น เขาบู๊ตึ้ง 5 วัน 4 คืน บินCZ ไม่ลงร้านช้อป เดินทาง มีนาคม 63 ราคาเพียง 24,999 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCCS3630
ราคา : 24,999.00 บาท

ทัวร์จีน อู่ฮั่น เขาบู๊ตึ้ง 5 วัน 4 คืน บินCZ ไม่ลงร้านช้อป
เดินทาง มีนาคม 63 ราคาเพียง 24,999 บาท
ชมดอกซากุระบาน 1 ปีมีครั้งเดียว

#ทัวร์จีน  #ทัวร์อู่ฮั่น
#เที่ยวจีน
#ทัวร์จีนอู่ฮั่น
วันที่ กำหนดการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม
1

กรุงเทพฯ-อู่ฮั่น (CZ8344 : 12.25-17.15)

X ä VIENNA HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 สวนซากุระมั่วซานทะเลสาบตงหู-เขาบู๊ตึ้ง ä ä ä LAOYING INTER  HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 เขาบู๊ตึ้ง-ตำหนักทองจินเตี้ยน(กระเช้าขึ้น-ลง)
ตำหนักจื่อเซียว-ตำหนักหนานเหยียน-ตำหนัก
ไท่จื่อ-เรียนมวยไทเก็ก
ä ä ä LAOYING INTER HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 เขาบู๊ตึ้ง-เมืองจ่าวหยาง-โรงถ่ายภาพยนตร์ฮั่นเฉิงอู่ฮั่น-ถนนคนเดินเจียงฮั่น ä ä ä DORSETT WUHAN HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 วัดกุยหยวน-อู่ฮั่น-กรุงเทพฯ
(CZ3057 : 14.35-17.30)
ä X  
กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จำนวน 150 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง
 
 
กำหนดการเดินทาง วันที่ 11-15 / 18-22 / 25-29 มีนาคม 2563
วันแรก                   กรุงเทพฯ-อู่ฮั่น
09.30 น.      — คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ) เจ้าหน้าที่บริษัทฯจะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
12.25 น.      Qเหินฟ้าสู่ เมืองอู่ฮั่น โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ8344 
                             (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

17.15 น.      เดินทางถึง เมืองอู่ฮั่น ตั้งอยู่ตอนกลางของแม่น้ำแยงซีเกียงในมณฑลหูเป่ย มีพื้นที่ประมาณ 8,467 ตร.กม.อาณาเขตอยู่ในพื้นที่ของแม่น้ำ 2 สาย มีประชากรกว่า 8 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,500 ปี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว นำท่านรับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
                   ã พักที่ VIENNA หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว ****
วันที่สอง       สวนซากุระมั่วซานทะเลสาบตงหู-เขาบู๊ตึ้ง
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม สวนซากุระมั่วซานทะเลสาบตงหู ในช่วงกลางเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน ของทุกปีเป็นช่วงที่ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน เมื่อถึงช่วงนี้ทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวเกือบล้านคนทยอยเดินทางจากท้องที่ต่างๆไปเที่ยวเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย เพราะที่นี่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับจำนวนและความสวยงามของดอกซากุระเป็นอย่างยิ่ง สวนซากุระแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 1 แสน ตารางเมตร การจัดสวนแบบญี่ปุ่น ซากุระที่นี่มีถึง 30 สายพันธุ์ จำนวนนับหมื่นต้น และเป็น 1 ใน 3 ของสวนซากุระของโลก อีกสองแห่งคือที่ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา  (หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยจนทำให้ดอกไม้ไม่ออกดอก หรือออกดอกน้อย ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงิน หรือเปลี่ยนโปรแกรมใดๆ ทดแทนให้)
เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร      
บ่าย                       นำท่านเดินทางสู่ เขาบู๊ตึ้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง) เป็นเทือกเขาที่มี ความสำคัญของศาสนาลัทธิเต๋า ที่เล่าสืบมาว่า ปรมาจารย์เจินอู่หรือเทพเจ้าเสวียนอู่(ตั๋ว เหล่าเอี๊ย) ได้มาบำเพ็ญตบะบนยอดเขาแห่งนี้  สถานที่ที่เสมือนเป็นแดนสุขาวดี ได้ใช้วิชาทั้งบุ๋นและบู๊ต่อกรกับภิกษุหลายรูปของฝ่ายพุทธจนได้รับชัยชนะ สามารถยึดเขาแห่งนี้เป็นที่พำนักสืบมาโดยเขตโบราณสถานบนเขาบู๊ตึ้งนั้นมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 321 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยส่วนที่เป็น แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และส่วนที่เป็นทิวทัศน์ธรรมชาติ แต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์จนได้รับการจดทะเบียนให้ เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก้คือ หมู่เหล่ายอดเขาได้พากันหันเหทิศทางเข้าหาจุดเดียวกันเฉกเช่น กลีบบัวสวรรค์เข้าหาเกสรตอนกลาง
 
ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร    
                   ã พักที่ LAOYING INTER HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว ****
วันที่สาม       เขาบู๊ตึ้ง-ตำหนักทองจินเตี้ยน(กระเช้าขึ้น-ลง)-ตำหนักจื่อเซียว-ตำหนักหนานเหยียน-ตำหนัก
                   ไท่จื่อ-เรียนมวยไทเก็ก
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ ตำหนักทองจินเตี้ยน พิชิตจุดสูงสุดของเทือกเขาบู๊ตึ้งบนยอดเทียนจู่เฟิง ที่ระดับความสูงเทียมเมฆ 1,613 เมตรจากระดับน้ำทะเล สถานที่ประดิษฐานเทพเจ้าเสวียนหวู่ (เจ้าพ่อเสือ) ตำหนักทองจินเตี้ยนสร้างด้วยทองสำริดทั้งหลัง มีความสูง 5.5 เมตร กว้าง 5.8 เมตร ภายในวิหารงามวิจิตรด้วยลวดลายบนเสาเอกและเพดานประดับมุข
 
จากนั้นนำท่านชม ตำหนักจื่อเซียว (อารามเมฆม่วง) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1413 ตั้งอยู่บนจุดอันเป็น มงคลสูงสุดบนเขาบู๊ตึง รูปแบบงานสถาปัตยกรรมงามสง่า แผนผังเป็นเส้นตรงในแนวเดียวกัน จำลองแบบของพระราชวังกู้กงที่สมบูรณ์แบบ ทั้งกำแพง บันได ตำหนัก โครงสร้างการตกแต่งและบรรยากาศทั้งมวลล้วนสะท้อนถึงพระราชอำนาจแห่งราชวงศ์หมิง ที่มีศูนย์รวมอยู่ที่องค์จักรพรรดิ์ซึ่งเลื่อมใสศรัทธาเทพแห่งเต๋าอย่างสูงสุด ถือเป็นตำหนักในสมัยราชวงศ์หมิงที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ดีที่สุดบนเขาบู๊ตึ้ง ตำหนักจื่อเซียวหันหน้าไปทางทิศใต้ ด้านหลังอิงเขา สะท้อนถึงหลักเฟิงสุย (ฮวงจุ้ย) ที่รับหยินอุ้มหยาง หลังมีเขาหน้ามีน้ำ เป็นสถานที่เก็บกักและหมุนเวียนพลังชี่ตามหลักเฟิงสุย
 
เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย             นำท่านชม ตำหนักหนานเหยียน(ตำหนักผาใต้) ปลูกสร้างขึ้นบนหน้าผางามที่สวยสุดในบรรดา 36 หน้าผาบนเขาบู๊ตึ้ง ตำหนักสร้างอิงแนบหน้าผาทางทิศใต้ มีทางเดินเลียบริมผาเพื่อไปยังตำหนักยาวหลายร้อยเมตร สาธุชนผู้มีศรัทธาแรงกล้าจะเดินทางมาสงบจิตปักธูปบนหัวมังกร ซึ่งเชื่อกันว่าจะนำพาผู้หาญกล้า ก้าวสู่สรวงสวรรค์และนิพพาน เพราะจุดนี้จะอยู่ตรงกันข้ามกับตำหนักทองจินเตี้ยนบนยอดเขาเทียนจูเฟิง ที่อยู่ห่างออกไปในแนวตรงที่ 10 กิโลเมตรพอดี จากนั้นนำท่านชม ตำหนักไท่จื่อ เนื่องจากบนไหล่เขาไท่จื่อมีพื้นที่คับแคบ ไม่สามารถสร้างหมู่ตึก ให้เป็น แนวเส้นตรงได้ แต่ด้วยพระบรมราชโองการแห่งองค์จักรพรรดิ์ที่ทรงห้ามการแก้ไขลักษณะภูมิลักษณ์ของภูเขา นายช่างผู้ออกแบบการสร้างจึงจำเป็นต้องออกแบบขยายออกทางด้านข้าง ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาแทน ดังนั้นทางเข้าตำหนักจึงทำเป็นทางเดินคดเคียว ขนาบข้างด้วยกำแพงเก้าโค้ง คล้ายคลึงกับกำแพงสะท้อนเสียงที่หอบูชาฟ้าดินเทียนถานที่กรุงปักกิ่ง บนหอห้าเมฆซึ่งเป็นจุดสูงสุดของตำหนักไทจื่อ มีงานสถาปัตย์ที่เรียกว่า “หนึ่งเสาสิบสองทาง” เป็นการออกแบบก่อสร้างโดยไม่ต้องแก้ไขภูมิลักษณ์ของพื้นที่ได้อย่างชาญฉลาด จากนั้นนำท่าน เรียนมวยไทเก็ก พิเศษให้ท่านได้เรียนมวยไทเก็กประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อเป็นพื้นฐานการออกกำลังกายและสุขภาพที่ดี
 
ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ซุปบู๊ตึ้ง  
                   ã พักที่ LAOYING INTER HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว ****      
วันที่สี่                    เขาบู๊ตึ้ง-เมืองจ่าวหยาง-โรงถ่ายภาพยนตร์ฮั่นเฉิงอู่ฮั่น-ถนนคนเดินเจียงฮั่น
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองจ่าวหยาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีประวัติยาวนานกว่า 2,000 ปี ตั้งแต่ราชวงศ์ฉิง จากนั้นนำท่านเที่ยวชม โรงถ่ายภาพยนตร์ฮั่นเฉิง มีพื้นที่ 800,000 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่เลียนแบบการก่อสร้างมาจากในสมัยราชวงศ์ฮั่น เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่องของจีน    
 
เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดย่างจ่าวหยาง
บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู่ฮั่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ตอนกลางของแม่น้ำแยงซีเกียงในมณฑลหูเป่ย มีพื้นที่ประมาณ  8,467 ตร.กม. อาณาเขตอยู่ในพื้นที่ของแม่น้ำ  2 สาย มีประชากรกว่า  8 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,500 ปี จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินเจียงฮั่น ซึ่งเป็นแหล่งย่านช้อปปิ้งที่เก่าแก่ และมีชื่อเสียงที่สุดของเมืองอู่ฮั่น ซึ่งจะมีสินค้าหลากหลายชนิดให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง
                   ã พักที่ DORSETT WUHAN HOTELหรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว ****
วันที่ห้า         วัดกุยหยวน-อู่ฮั่น-กรุงเทพฯ
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม          
นำท่านเดินทางสู่ วัดกุยหยวน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุราว 300 กว่าปี อีกทั้งยังเป็นอารามเก่าแก่ 1 ใน 4 ของเมืองอู่ฮั่น สร้างขึ้นในราวปลายราชวงศ์หมิงต่อเนื่องถึงต้นราชวงศ์ชิง ภายในมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่ชาวจีนนิยมไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล มีวิหารพระอรหันต์ 500 องค์ที่ปั้นจากดินเหนียวเคลือบทอง ซึ่งแต่ละองค์มีรูปร่างหน้าตาและอากัปกริยาที่ไม่ซ้ำกัน
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองอู่ฮั่น
14.35 น.      Qเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ3057
                   (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
17.30 น.      ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ......... K K K K
********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ******** 
K K K K  ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  K K K K
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 9 ท่านขึ้นไป ***)       
 
ทัวร์คุณธรรม อู่ฮั่น...ดอกซากุระ
พิชิตยอดเขาบู๊ตึ้ง ชมซากุระบานสะพรั่ง 1 ปีมีครั้งเดียว
  5 วัน 4 คืน (CZ)
อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กอายุ 2-18 ปี
พักกับผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
ราคา
ไม่รวมตั๋ว
วันที่ 11-15 มีนาคม 2563 24,999 บาท 24,999 บาท 3,500 บาท 16,999 บาท
วันที่ 18-22 มีนาคม 2563 24,999 บาท 24,999 บาท 3,500 บาท 16,999 บาท
วันที่ 25-29 มีนาคม 2563 24,999 บาท 24,999 บาท 3,500 บาท 16,999 บาท

 
#ทัวร์จีน  #ทัวร์อู่ฮั่น
#เที่ยวจีน
#ทัวร์อู่หลง #ทัวร์ปักกิ่ง #ทัวร์จีน
#เที่ยวปักกิ่ง
#ทัวร์กำแพงเมืองจีน  #ทัวร์จีน  #ทัวร์เฉิงตู #หวงหลง
#เที่ยวจิ่วไจ้โกว
#ทัวร์จิ่วไจ้โกว
#จิ่วไจ้โกว #ทัวร์จีน  #ทัวร์ซีอาน #ซีอาน
#เที่ยวจีน
#ทัวร์ซีอานลั่วหยาง
#ทัวร์จีนซีอาน #ทัวร์จีน
#เที่ยวจีน
#ทัวร์ปักกิ่ง
#ทัวร์ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้
#ทัวร์เซี่ยงไฮ้
#ทัวร์ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้โปรไฟไหม้
คำที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน, เที่ยวจีน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์เซี่ยงไฮ้, ทัวร์จางเจียเจี้ย, ทัวร์จางเจียเจี้ยฟ่งหวง, ทัวร์ซีอาน, เที่ยวทิเบต, เที่ยวปักกิ่ง, เที่ยวเซี่ยงไฮ้, เที่ยวจางเจียเจี้ย,ทัวร์คุนหมิง,ทัวร์เฉิงตู,เที่ยวฉงชิ่ง, ทัวร์จีนชั้นเยี่ยม, ทัวร์จีนดีๆ, ทัวร์จีนวีไอพี, แพคเกจทัวร์จีน, เที่ยวจีน, ชมใบไม้เปลื่ยนสี, เที่ยวธรรมชาติจีน, เที่ยวประวัติศาสตร์จีน
 
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์สิงคโปร์ 3วัน2คืน ยูนิเวอร์แซล บินSQ เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 63 ราคาเริ่ม 12,999 บาท
ราคา : 12,999.00 บาท
ทัวร์ดูไบ มหัศจรรย์ดูไบ 5 วัน 3 คืน เริ่มต้น 27,900 บาท โดยสายการบิน Emirate Airline EK เดินทางมีนาคม-พฤษภาคม 63
ราคา : 27,900.00 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง 4วัน3คืน ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ บินVZ เดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 63 ราคาเริ่ม 11,999 บาท
ราคา : 11,999.00 บาท
ทัวร์พม่าพุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เดินทางกุมภาพันธ์-มิถุนายน 63
ราคา : 12,900.00 บาท
ทัวร์จีน หว่อจือเต้า ลี่เจียง 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น 11,777 บาท สายการบิน Lucky Air เดินทางมกราคม-กันยายน 2563 FCCS1706
ราคา : 11,777.00 บาท
​ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี เลทส์โก อาหรับราตรี 6 วัน 3 คืน เริ่มต้น 29,999 บาท สายการบิน Emirate Airlines เดินทาง มกราคม-มีนาคม 2563
ราคา : 29,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY